Razpisane | V izdelavi | Končane

 Metode merjenja deformacij konstrukcijskega elementa montažne hale PAB-Stavbar

Predmet: GEODEZIJA
Mentor: KOVAČIČ BOŠTJAN    Komentor: dr. Miroslav Premrov
Diplomant: Dovečar Davorin   
Meritve pomikov in deformacij na objektu ter izračun predvidenih pomikov po analitični metodi. Dobljene rezultate je potrebno obdelati ter podati mnenje o primernosti posameznih metod glede na težnost objekta.
 Geotehnična izvedba enkrat sidranega pilotnega zidu in ekonomska analiza statičnih variant

Predmet: GEOTEHNIKA II
Mentor: TRAUNER LUDVIK; KNEZ RIEDL JOŽICA    Komentor: izr.prof.dr. Bojan Žlender
Diplomant: Aleš Rudl   
Za enkrat sidrano pilotno steno je potrebno izvesti primerjalno ekonomsko analizo med različnimi geostatičnimi variantami.
 Vpliv avtoceste na kvaliteto podtalnice, kot vira pitne vode

Predmet: PROMETNA EKOLOGIJA
Mentor: Dr. Vesna Smaka Kincl    Komentor: Dr. Vlasta Krmelj
Diplomant: Sebastjan Obrul   
Na osnovi analiz obvez evropske in slovenske zakonodaje s področja varstva okolja in varovanja voda, se izdela ocena stanja kvalitete podtalnice, kot vira pitne vode. Podatki o stanju kvalitete se nato preko modela gibanja polutantov v podtalnici vrednotijo z dodatnimi rezultati obratovalnega monitoringa avtoceste, ki teče mimo bohovskih vodnjakov (I vodovarstveno območje). Izdela se analiza vplivov onesnaževal iz avtoceste in analiza rizikov onesnaženja na kvaliteto podtalnice, kot vira pitne vode.
 Projekt organizacije zahtevnega gradbišča poslovne stavbe v Mariboru

Predmet: POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL
Mentor: red.prof.dr. M.PŠUNDER, izr.prof.dr. J.KNEZ-RIEDL    Komentor:
Diplomant: Robert Grošeta   
Namen in cilj diplomskega dela je prikazati projekt organizacije zahtevnega gradbišča poslovne stavbe v Mariboru, ki bo zagotavljal hitro, varno, ter z ekonomskega vidika, optimizirano in profitabilno realizacijo izgradnje objekta z doseganjem visoke kakovosti.
 Vplivi na mostove po DIN-Fachbericht 101

Predmet: STATIKA IN DINAMIKA KONSTRUKCIJ VS
Mentor: Milan Kuhta    Komentor: Viktor Markelj
Diplomant: Vojko Titan   
Analiza obtežb mostov po DIN-Fachbericht 101, aplikacija na računskem primeru.
 Presoja možnosti rekonstrukcije križišča v Pamečah pri Slovenj Gradcu

Predmet: CESTNA KRIŽIŠČA VS
Mentor: prof. Tollazzi    Komentor: as.mag. Renčelj
Diplomant: Polonca Jelenko   
V diplomski nalogi obdelajte presojo možnosti rekonstrukcije petkrakega nesemaforiziranega križišča v Pamečah pri Slovenj Gradcu. Križišče je s stališča prometne varnosti nevarno, prometno je slabo urejeno, cesta pa ozka in nima urejenih posebnih prometnih površin za pešce. V sklopu naloge je potrebno poiskati rešitve, ki bodo izboljšale trenutno slabo stanje prometne varnosti na tej lokaciji s posebnim poudarkom na rešitvah nemotoriziranih udeležencev v cestnem prometu.
 Študija sanacije armirano betonskega bloka 5 termoelektrarne Šoštanj glede na ekonomski in tehnološki vidik

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: doc.dr. ANDREJ ŠTRUKELJ, izr.prof.dr. DUŠKO URŠIČ    Komentor: pred. SAMO LUBEJ
Diplomant: MARKO DAVORIN KOKOL   
Zaradi slabega stanja konstrukcije je bilo potrebno objekt sanirati in ga ojačati. Izbira ustrezne tehnologije ter ekomska upravičenost sanacije je jedro diplomskega dela.
 Vodenje gradbenih projektov komunalne javne infrastrukture v Mestni občini Velenje

Predmet: VODENJE PROJEKTOV V GRADBENIŠTVU VS
Mentor: red. prof. dr. MIRKO PŠUNDER    Komentor: Miha Glavič, u.d.i.g.
Diplomant: TOMAŽ PRASNIC   
Priključitev KS Vinska Gora k Mestni občini Velenje je povzročila, na področju oskrbe s pitno vodo, velike težave, katere je občina začela takoj reševati v obliki projektov sanacije krajevnega vodovoda.
 Analiza izbrane tehnologije mostu Millennium

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: ŠTRUKELJ ANDREJ    Komentor: MARJAN PIPENBAHER
Diplomant: Davor Kneževič   
V okviru diplomskega dela je potrebno analizirati, ali je most s poševnimi kabli optimalen način premostitve reke Morače v Podgorici. analizirati je potrebno tudi izbrano tehnologijo gradnje in jo primerjati z ostalimi možnimi variantami. Potrebno je izdelati tudi analizo konstrukcije v fazi gradnje.
 Sanacija in rekultivacija površin po končanem odkopavanju apnenca v kamnolomu Stahovica

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. ANDREJ ŠTRUKELJ    Komentor:
Diplomant: PETER ROVŠNIK   

Namen naloge je predstaviti problematiko degradacije prostora, kakršno predstavljajo kamnolomi in možnosti rešitve tega problema.

Cilj naloge je predstaviti sanacijo in način ozelenitve kamnoloma Stahovica z metodo brizganja rastne pulpe.


 Analiza moznosti umirjanja prometa na trikrakem kriziscu med Maistrovo ulico in LC 328-151 na Ptuju

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Mentor: Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Dalibor Markež   

Izdelajte prometno varnostno analizo umirjanja prometa na trikrakem kriziscu med Maistrovo ulico in LC 328-151 na Ptuju.

Predvidite kratkoročne in dolgoročne ukrepe.


 ANALIZA MOŽNOSTI OHRANITVE IN POSODOBITVE ŽELEZNIŠKE PROGE JESENICE – SEŽANA

Predmet: ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA VS
Mentor: višji predavatelj, mag.Ljubo Žerak    Komentor:
Diplomant: Simon Čufer   

Proga Jesenice - Sežana je ob svojem nastanku predstavljala pomembno  regionalno in evropsko železniško povezavo. Zadnja desetletja se je zaradi spremembe geopolitičnega in predvsem gospodarskega sistema ter sprememb v transportnem sektorju pomen te proge začel drastično zmanjševat.

V nalogi je treba izdelati posnetek sedanjega stanja proge in njenega zaledja, njene opremljenosti in prometa po njej  ter poiskati rešitev za optimalno posodobitev proge, ki bo omogočala sodobnejšo in cenejšo obliko odvijanja prometa.

Cilj naloge je poiskati možnost ohranitve in posodobitve proge v obsegu, ki bo progi omogočala izkoriščanje njene vloge in prednosti tako v lokalnem kot tudi širšem pomenu. Pri tem je mišljena ne samo regionalna ampak tudi mednarodna vloga te proge v železniškem sistemu.  Treba je poiskati prometne in druge potenciale te proge ter skladno z njimi predlagati opremo progovne infrastrukture, ki bo omogočala ohranitev te proge.

 


 Izdelava programske opreme za razporeditve potresne obtežbe na elastične okvirne konstrukcije

Predmet: DINAMIKA IN STABILNOST KONSTRUKCIJ
Mentor: Matjaž Skrinar    Komentor: Aljoša Klobučar
Diplomant: Gorazd Gerlič   

Izdelava programa za izračun in razporeditev dinamičnih parametrov okvirnih konstrukcij
Predstavitev bistvenih postopkov za določitev in razporeditev potresne sile
Izdelava programa za izračun in razporeditev potresne sile na 3D okvirne konstrukcije
Testiranje programa na znanih primerih


 Projekt organizacije gradbišča "zaščita Kompolja" s terminskim planom

Predmet: POSLOVANJE IN ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL
Mentor: red. prof. dr. MIRKO PŠUNDER    Komentor:
Diplomant: Matija Kroflič   
Namen investicije je zaščita vasi Kompolje vsled dviga vode zaradi akumulacije za HE Boštanj. Cilj diplomskega dela pa je izdelati projekt organizacije gradbišča s terminskim planom.
 Znanje poklicnega voznika v funkciji varnosti cestnega prometa

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: Red.prof.dr. Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Bogomir Brečko   

 Sanacija in zaščita betonskih površin jezovnih pregrad na Dravi na primeru hidroelektrarne Ožbalt

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. ANDREJ ŠTRUKELJ    Komentor:
Diplomant: Alojz Preglau   
Zaključek vseh dosedanjih raziskovalnih del, izvršenih študij, analiz ter izdelane in potrjene investicijske dokumentacije je, da je temeljita prenova objektov hidroelektrarn na Dravi nujna. Kriterij za vrstni red prenove je starost in dotrajanost objektov in opreme, tako se je prenova najprej začela na HE Mariborski otok, takoj za njim HE Dravograd in kot tretji objekt se je prenovil HE Vuzenica. Sedaj poteka druga faza prenove s prenovo identičnih objektov HE Vuhred in HE Ožbalt. V tretji fazi pa je predvidena prenova objektov HE Zlatoličje z jezom Melje in nazadnje HE Formin. Za predlagana gradbeno sanacijska dela je potrebno izdelati tehnologijo izvedbe gradbeno sanacijskih del na podlagi katere bo investitor izvajal sanacijska dela na jezovno pregradnem objektu HE Ožbalt in kasneje na drugih elektrarnah.
 Vpliv vzdrževanja in obnove cest na prometno varnost

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Mentor: Izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi    Komentor: Mag. Vlasta Rodošek
Diplomant: Elvis Galilč   
Raziskava soodvisnosti prometno-tehničnih dejavnikov, ki vplivajo na prometno varnost in planiranja ter izvajanja vzdrževalno-obnovitvenih del na cestnem omrežju na osnovi analize prometnih podatkov in stanja voziščne konstrukcije.
1. Vpliv prometno-tehničnih dejavnikov na varnost v prometu
2. Lastnosti  voziščnih  konstrukcij in ugotavljanje stanja
3. Vzdrževanje in obnova voznih površin
4. Načrtovanje ukrepov vzdrževalnja in obnove cestnega omrežja  z vidika zagotavljanja prometne varnosti

 Tehnologija vrivanja konstrukcij

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: doc. dr. Andrej ŠTRUKELJ    Komentor:
Diplomant: Jure Hlebič   
V diplomskem delu naj bo predstavljena tehnologija vrivanja konstrukcij pri izvedbi izven nivojskih križanj prometnic (običajno gre za prehod cestne povezave pod nivojem železniške proge). Podrobno naj bosta opisana dva najpogostejša načina izvedbe, in sicer klasično vrivanje pod tekočim, a upočasnjenim prometom in postopno potiskanje s predhodnim izkopom, kar naj bo prikazano tudi na primeru.
 Postopek priprave ponudb za javna naročila v inženiring podjetju

Predmet: EKONOMIKA IN PLANIRANJE GRADBENE PROIZVODNJE
Mentor: red. prof. dr. Mirko PŠUNDER    Komentor: izr. prof. dr. Borut BRATINA
Diplomant: Barbara Dobaj   
Prikazati na konkretnem primeru postopek in celoten proces od razpisa do oddaje del. Podati je potrebno primer za malo inženiring podjetje, ki se na osnovi javnega naročila podanega z razpisom prijavlja z oddajo svoje ponudbe.
 Uporaba informacijske in telemacijske tehnologije za pridobivanje prometno planerskih podatkov v mirujočem prometu

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: Lep M.    Komentor:
Diplomant: Borut Petrovič   
1. Opis splošne  problematike mirujočega prometa v mestnih središčih in posebnosti na Ptuju.
2. Opis splošnih prometno političnih ciljev.
3. Opis in analiza mirujočega prometa na Ptuju
4. Opis in analiza tehnologij, ki se uporabljajo na plačljivih parkiriščih
5. Analiza možnost, da bi s pomočjo teh tehnologij pridobivali osnovne prometno planerske podatke (struktura potnikov, namen potovanja, stopnja zasedenosti vozil, elastičnosti povpraševanja)
6. Sklep in priporočila.

 Ureditev avtobusnih postajališč na javnih cestah v občini Štore

Predmet: CESTNA INFRASTRUKTURA VS
Mentor: viš.pred.mag. Nataša Kovše    Komentor: mag. Marko Renčelj
Diplomant: Jošt Minka   

V diplomski nalogi obdelajte javni potniški promet v občini Štore s poudarkom na analizi cestne infrastrukture namenjene javnemu potniškemu prometu.

Podrobneje predstavite problematiko avtobusnih postajališč z analizo obstoječega stanja in predlogom izboljšanja oz. ureditve omenjene problematike.


 Analiza trga in uporaba toplotne črpalke v stanovanjskih zgradbah

Predmet: GRADBENA FIZIKA
Mentor: Boris Snoj, Dean Korošak    Komentor:
Diplomant: Mitja Vogrinec   

 Relevantne značilnosti kargo in kasko zavarovanja v železniškem prometu

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: Red.prof.dr.sc. Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Martina Kaudik   

 Javni promet visoke kakovosti

Predmet: MODELIRANJE PROMETA
Mentor: Lep M.    Komentor: Težak S.
Diplomant: Andrej Kasaš   
- definicija pojma "visoka kakovost " javnega potniškega prometa
- pregled evropskih raziskav s področja kakovosti JPP
- pregled evropskih standardov kakovosti s področja JPP
- metodologija projekta PROCEED, kot osnova za analizo
- analiza stanja "visoke kakovosti" JPP (po metodologiji PROCEED) v Sloveniji in na Madžarskem
- sklep in priporočila

 Preglednosti krožnih križišč

Predmet: PROJEKTIRANJE IN GRADNJA CEST VS
Mentor: Izr.prof.dr. Tomaž TOLLAZZI    Komentor:
Diplomant: Dušan Sagadin (ŠOD)   

Obdelajte problematiko preglednosti v krožnih križiščih.

Na začetku obdelajte teoretične osnove, vpeljite določila tujih smernic in specifikacij.

V drugem delu naloge prikažite slovenska določila za preglednost v krožnih križiščih, navedena v TSC Krožna križišča.

Prikažite tudi nekaj slovenskih primerov krožnih križišč oz. preglednosti v njih.


 Temeljne značilnosti skladiščnega prava

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: Red.prof.dr.sc. Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Robert Šajt   

 Spremljanje kakovosti izvajanja javnega linijskga prevoza potnikov po predlogu standarda oSIST peRN:15140:2005 na primeru celjske regije

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: M.Lep    Komentor:
Diplomant: Simon Tomažič   
Opis storitve javnega prevoza potnikov
Kakovost in standardi kakovosti (v JPP)
Pregled evropskih praks na tem področju
Predlog uporabe oSIST prEN:15140:2005 v RS
Pilotski projekt - celjska regija
Priporočila in vgraditev v sistem AVRIS

 STATIČNI PRERAČUN AB ELEMENTOV MONTAŽNE HALE-PO JUS IN EC

Predmet: MASIVNE KONSTRUKCIJE VS
Mentor: Benedikt Boršič    Komentor: Gorazd Ranziger , podjetje Vemont-VEGRAD
Diplomant: Alojz Maurič   

primerjalna analiza prefabriciranih elementov Vemont Vegrad na primeru montažne hale


 Energijsko modeliranje zgradb

Predmet: GRADBENA FIZIKA
Mentor: Dean Korošak, Borut Bratina    Komentor: Metka Sitar
Diplomant: Nina Težak   

 Analiza javne cestne razsvetljave v občini Krško

Predmet: PROMETNI SISTEMI VS
Mentor: Mag. Rodošek Vlasta    Komentor:
Diplomant: Bahč Damjan   
Predstavitev značilnosti javne cestne razsvetljave z analizo kritičnih primerov v občini Krško.
Z diplomskim delom je potrebno:
-    predstaviti tehnične značilnosti javne cestne razsvetljave,
     predpise in priporočila o javni razsvetljavi ter smernice za
     izvedbo javne cestne razsvetljave,
-    analizirati vrste javne cestne razsvetljave, način izbire ter vpliv na
      prometno dogajanje, varnost in okolje,
-    analizirati javno cestno razsvetljavo na cestnem omrežju občine
     Krško,
-    podati kritične primere javne cestne razsvetljave v občini Krško s
     predlogi rešitev.

 Primerjava postopkov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij maloprometnih cest

Predmet: MALOPROMETNE CESTE VS
Mentor: izr.prof.dr. Tomaž TOLLAZZI    Komentor: mag. Marko RENČELJ
Diplomant: Peter Posinek   

V diplomskem delu obdelajte primerjavo slovenskih in tujih postopkov za dimenzioniranje voziščnih konstrukcij maloprometnih cest.

Prikažite značilnosti posameznih postopkov, prikažite postopke, ki se uporabljajo v praksi ter na koncu naredite primerjavo prikazanih postopkov s podanim predlogom izboljšave obstoječih postopkov.


 Določitev optimalnega toplotnoizolacijskega fasadnega sistema za individualno stanovanjsko hišo

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: Andrej Štrukelj, Knez Riedl    Komentor:
Diplomant: Mateja Bogovčič   

Naloga diplomskega dela naj bo izbrati primeren toplotnoizolacijski fasadni sistem za individualno stanovanjsko hišo. Analiza naj zajema štiri, pogosto uporabljene kontaktne tankoslojne fasadne sisteme s področij tehnologije vgradnje, uporabljenih vgradnih materialov in izračunom ekonomske upravičenosti. Izvedejo se na j preiskave v katerih se preuči kakovost predlaganih sistemov ter vodovpojnost in elastičnost zaključnih slojev.


 Uporaba keramzitnih betonov pri individualni stanovanjski gradnji

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: Andrej Štrukelj    Komentor: Samo Lubej
Diplomant: Aleksander Erkič   
Ugotoviti fizikalno-mehanske lastnosti keramzitnega betona. Ugotoviti možnost izdelave prototipa zidaka. Izdelati gradbeno-fizikalno analizo kompozitne stene z metodo končnih elementov.
 SANACIJA TOPLOTNIH MOSTOV STANOVANJSKEGA STOLPIČA OB ULICI ŠTEFANA KOVAČA V MURSKI SOBOTI

Predmet: STAVBARSTVO S TEHNIČNIM RISANJEM VS
Mentor: pred. Uroš Lobnik    Komentor: prof. Dejan KOrošak
Diplomant: KELEMEN Simona   

Diplomska naloga obravnava problematiko sanacije večstanovanjskega objekta, ki je obenem tudi arhitekturni spomenik dvajsetega stoletja. Predlog sanacije obravnava stanvoanjske stolpiče ob ulici Štefana Kovača, ki so bili zgrajeni konec 60.tih let prejšnjega soletja, načrtoval pa jih je arhitekt Franc Novak. Cilj naloge je izdelati rešitve sanacije večstanvoanjskega objekta z vidika preprečevanja vpliva toplotnih mostov ob upoštevanju  pogojev ohranjanja kulturne dediščine.


 Kriteriji za izvedbo krožnih križišč

Predmet: PROJEKTIRANJE IN GRADNJA CEST VS
Mentor: Tomaž Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Aracki Lea   

Obdelajte kriterije za smiselnost in upravičenost izvedbe krožnih križišč.

Upoštevajte tudi druge, netehnilne stroke.

Preverite izpolnjevanje kriterijev nekaterih slovenskih izvedenih križišč

 

 


 MOŽNOSTI RACIONALIZACIJE PREVOZA ŽVEPLENE KISLINE

Predmet: TEHNOLOGIJA CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: Izred. prof. dr. Drago SEVER    Komentor:
Diplomant: Irena GREŠAK   

 Nevarne snovi so snovi, ki se od ostalih vrst blaga ločijo po eni sami karakteristiki: zaradi lastnosti, ki jih imajo nevarne snovi lahko postanejo nevarne okolju, živalim in ljudem. Da bi lahko preprečili to nevarnost, moramo dobro poznati lastnosti, značilnosti in pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi. Kljub poznavanju lastnosti nevarnih snovi pa moramo za pravilno izvedbo varnega prevoza dosledno upoštevati vsa pravila in pogoje o prevozu nevarnih snovi, ki so zapisana v različnih domačih in mednarodnih predpisih o prevozu nevarnega blaga.

Cestni prevoz jedkih snovi v Republiki Sloveniji urejajo različni pravni viri, kot npr.: Zakon o prevozu nevarnega blaga, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu,... 

 Po mednarodni klasifikaciji nevarne snovi obsegajo 13 razredov, jaz pa sem mojo pozornost namenila samo osmemu razredu nevarnih snovi – JEDKE SNOVI.


 Ukrepi za izboljšanje infrastrukture glede na razmere na železniški progi Celje - Velenje

Predmet: VARNOST V ŽELEZNIŠKEM PROMETU VS
Mentor: mag. Andrej Godec    Komentor:
Diplomant: Robert Lesjak   

 PRIPRAVA IN VGRADNJA NIZKOTEMPERATURNIH ASFALTOV

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Samo LUBEJ    Komentor:
Diplomant: Franc FURLAN   

Namen naloge je, da se za različne vrste nizkotemperaturnih asfaltnih zmesi opravijo laboratorijske analize in opravi primerjava ugotovljenih lastnosti z lastnostmi klasičnih asfaltov.

Praktični del naloge pa se nanaša na tehnološki postopek izvajanja asfalterskih del s takšnim asfaltom.


 Program za upravljanje podatkov leta

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V PROMETU
Mentor: M.Lep    Komentor: B.Lučovnik
Diplomant: Grabnar   
V skladu s pravili informacijske stroke, pripraviti program za upravljanje podatkov leta.
 Prenova in sanacija gradu Hompoš

Predmet: STAVBARSTVO
Mentor: doc.dr. Metka Sitar    Komentor: mag. Mišo Kuhta
Diplomant: Domen Gradišnik   

I. Uvod:

-         prikaz splošne problematike

-     obstoječe stanje gradu Hompoš

II. Primer:Sanacija lesene stropne konstrukcije

-     teoretična izhodišča

 

-         prikaz različnih  rešitev

-         preračun

-         diskusija

                       

 


 Mesto Maribor skozi prizmo trajnostnega razvoja

Predmet: REGIONALNO PLANIRANJE
Mentor: doc.dr. Metka Sitar    Komentor: prof.dr. Rasto Ovin
Diplomant: Bojana Ahmetaj   
 1. Uvod
 2. Razvoj ideje o trajnostnem razvoju 
 3. Maribor -  predstavitev mesta
 4. Socialni vidiki trajnostnega razvoja
 5. Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja
 6. promet in trajnostni razvoj
 7. Okoljski vidiki trajnostnega razvoja
 8. Sklepne misli 

 Avtohtona Slovenska hiša nekoč in danes - možnosti gradnje z naravnimi materiali

Predmet: STAVBARSTVO
Mentor: doc.dr. Metka Sitar    Komentor: doc.dr. Dean Korošak
Diplomant: Andrej Rojs   

 I. UVOD 

 (teoretični del zgodovina gradnje iz naravnih materialov, primeri -  krajinska tipologija)

II. ARHITEKTURNI, OBLIKOVNI, KONSTRUKCIJSKI VIDIK- MODEL STANOVANJSKE STAVBE

III. TEHNOLOŠKI VIDIK

Ø      tehnologija gradnje z lesom

Ø      preračun gradbena fizike

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 MOŽNOSTI RACIONALIZACIJE PREVOZA GRADBENIH STROJEV

Predmet: TEHNOLOGIJA CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: dr. Drago Sever    Komentor:
Diplomant: Dejan Donko   
Diplomsko delo obsego analizo tehnologije in organiziranja prevoza gradbenih strojev. Zraven teoretične analize obstoječih tehnologij in organiziranosti je potrebno analizirati konkreten primer izvedbe prevoza gradbenih strojev in na osnove tega opredeliti možnosti racionalizacije le-tega
 Ognjevarna obzidava elektrolizne celice HC

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Andrej Štrukelj    Komentor: Stipan Mudražija
Diplomant: Andreja Srečkovič   

V tehnologiji proizvodnje aluminija predstavlja eno od faz elektroliza v elektroliznih celicah. Le-te morajo biti po posebnem postopku obzidane s ustrezno ognjevarno opeko. V okviru diplomskega dela je potrebno ugotoviti, kakšen vpliv ima sprememba formata ognjevarnih zidakov na tehnologijo izvedbe in na učinkovitost na nov način izvedene ognjevarne obzidave. Potrebno je proučiti tudi ekonomsko upravičenost omenjene spremembe. Teoretične rezultate je potrebno preveriti s poskusno izvedbo obzidave po novem postopku.


 KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST IZVEDBE KROŽNEGA KRIŽIŠČA

Predmet: CESTNA KRIŽIŠČA
Mentor: Tollazzi Tomaž    Komentor:
Diplomant: Petra ŽARN   

Za opredelitev o izbiri krožnega križišča je potrebno izvesti presojo določenih kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni, da bi izvedba krožnega križišča bila smiselna in upravičena.

Analizirajte globalne kriterije za smiselnost in upravičenost izvedbe krožnega križišča na teoretični osnovi, spoznnja in ugotovitve pa preverite na vsaj treh konkretnih primerih.

 


 Geomehanski izračun nosilnosti in posedkov skupin pilotov v gramoznih zemljinah

Predmet: MEHANIKA TAL S TEMELJENJEM VS
Mentor: Stanislav Škrabl    Komentor:
Diplomant: Tine Pikl   

 V diplomskem delu je treba prikazati načine globokega temeljenja, s poudarkom temeljenja na pilotih. Prikazati je razlike med nosilnostjo in posedki posameznih pilotov, ter skupin pilotov pri različnih obtežbah. V raziskavah pri določeni strukturi tal, je treba upoštevati  različne razdalje med piloti v skupinah in različne nivoje podzemne vode. Vsi piloti pa bodo zgrajeni iz betona,  enakega okroglega prereza in enakih dolžin.


Vsebina:
    
1)  Kazalo

     2)  Temeljenje na pilotih

     3)  Nosilnost in posedki posameznih pilotov

     4)  Piloti v skupinah

     5)  Primerjava in analiza rezultatov

     6)  Zaključki


 Prirpava podatkovne baze za potovalne informacijske sisteme

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: M.Lep    Komentor: Mitja Klemenčič, univ.dipl.inž.prom.
Diplomant: Davorin Pivec   
Analiza podatkovnih podlag:
- orto-foto, zemljevidi
- adrese (E-hiš)
-postajališča JPP
- vozni redi, režimi, tarife
- POI (points of interrest)
Praktična uporaba na primeru:
- www.bimbahnbus.at spletnega poizvedovalnika
- za občino Kungota

 KONTROLA MODULA ELASTIČNOSTI BETONA Z DODATKOM MLETE GUME

Predmet: GRADIVOSLOVJE VS
Mentor: Samo Lubej    Komentor: Andrej Ivanič
Diplomant: Urša Rebernak   

Na osnovi laboratorijsko določene optimalne sestave betona je potrebno skladno s standardi SIST EN določiti mehanske karakteristike kompozita, določiti notranjo odpornost na cikle zamrzovanja in odtajanja ter opraviti meritve modula elastičnosti s postopkom porušne in neporušne metode.


 Preveritev in primerjava različnih načinov priklučevanja Trgovsko poslovnega centra (TPC) Ptuj na javno cesto

Predmet: PROJEKTIRANJE IN GRADNJA CEST VS
Mentor: izr.prof.dr. Tomaž Tollazzi    Komentor: mag. Marko Renčelj
Diplomant: Julijana Berljak   

V sklopu diplomskega dela je potrebno teoretično analizirati različne načine izvedbe priključkov oz. križišč na javnih cestah.

V nadaljevanju je potrebno preveriti oz. opraviti medsebojno primerjavo različnih možnih načinov priključevanja konkretnega trgovsko-poslovnega objekta na Ptuju.

Primerjavo je potrebno naredi upoštevaje različne vidike - tako prostorski kriterij, prometno-tehnični (kapacitetni vidik), prometno varnostni, ekonomski ipd.


 Turbo krožna križišča

Predmet: CESTNA KRIŽIŠČA VS
Mentor: Tomaž Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Aleksander Plej   
Opišite pomankljivosti obstoječih tipov dvopasovnih krožnih križišč, analizirajte možnosti izboljšanja prometne varnosti v takih krožnih križiščih, prikažite osnovne lastnosti krožnih križišč s spiralnim potekom krožnega vozišča in dosedanje tuje izkušnje s tem tipom krožnega križišča.
 Izpolnjevanje okoljevarstvenih predpisov s področja graditve objektov s poudarkom na gradbenih odpadkih

Predmet: VARSTVO OKOLJA
Mentor: Dr. Vesna Smaka Kincl    Komentor: Dr. Vlasta Krmelj
Diplomant: Natalija Zoffel   
Gradbeništvo ima velik vpliv na okolje tudi zaradi obremenjevanje okolja z gradbenimi odpadki, ki nastajajo v času grajenja ali rušenja objektov. Zato je zelo pomembno, da se zakonodaja s področja zbiranja, prevoza in predelave gradbenih odpadkov, ki se je leta 2004 v veliki meri dopolnila in izoblikovala, tudi v praksi izpolnjuje. Projektanti morajo že pred samim posegom v projektni dokumentaciji opredeliti kakšni gradbeni odpadki bodo nastali  in kaj se bo z njimi dogajalo. Pomemben je tudi vidik uporabe recikliranega gradbenega materiala v novogradnjah.
 Raziskave transportnih lastnosti mešanic glin in vode

Predmet: GRADBENA FIZIKA
Mentor: Dean Korošak    Komentor: Bojana Dolinar
Diplomant: Marko Samec   

 Dvonadstropni jekleni poslovni objekt razpona 15 m in dolžine 25 m

Predmet: KOVINSKE GRADNJE VS
Mentor: izred.prof.dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Simon Šilih
Diplomant: Jožef Fujs   
Diplomsko delo obravnava zasnovo, računsko analizo in dimenzioniranje dvonadstropnega jeklenega poslovnega objekta razpona 15 m in dolžine 25 m. Višina objekta znaša 10 m pri kapni legi in 10.5 m v slemenu. Vsaka etaža je visoka 5 m. Konstrukcija objekta je jeklen prostorski skelet, izdelan iz valjanih I profilov in materiala S 355. Računska analiza in dimenzioniranje konstrukcije sta izvedena v skladu z Eurocode 1, 2, 3 in 8. Izračunani so tudi teža in stroški za izdelavo jeklene konstrukcije.
 vloga geodeta v postopku pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje avtocest

Predmet: GEODEZIJA
Mentor: doc.dr. Boštjan Kovačič    Komentor:
Diplomant: Manja Simonič   
pregled vseh geodetskih del v fazi projektiranja, gradnje in po njej. Postopki odupa zemljišč in povezava geodet-projektant.
 Terminska opredelitev kontrolnih meritev v gradbeništvu

Predmet: GEODEZIJA
Mentor: doc.dr. Boštjan Kovačič    Komentor: Rok Kamnik
Diplomant: tjaša paradižnik   

 Pomembnosti pravnih predpisov v žičniškem prometu

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: red.prof.dr.Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Darja Ferk   

 Ukrepi za zmanjšanje vplivov prometa na okolje

Predmet: VARSTVO OKOLJA
Mentor: Dr. Vesna Smaka Kincl    Komentor: Dr. Vlasta Krmelj
Diplomant: Tomaž Volfand   

Promet je dejavnost, ki vse intenzivneje onesnažuje okolje z emisijami snovi v zrak in z emisijami hrupa. V nalogi bo analiziran vpliv prometa na okolje, analizirani bodo podzakonski predpisi s področja varstva pred hrupom in iz njih izhajajočih obvez za določitev ustreznih ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa zaradi zaščite okolja.


 Vplivi izrednih prevozov s težo večjo od 600 kN na premostitvene objekte

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: Andrej Štrukelj    Komentor: Milan Kuhta
Diplomant: Marko Movrin   
Diplomsko delo naj vsebuje pregled potrebnih ukrepov za varno izvedbo izrednih prevozov vključno s primeri konstrukcijskih rešitev pri ojačevanju in dodatnem podpiranju objektov. Na konkretnem primeru prevoza ladijskega motorja mase 160 t preko dvoetažnega mostu v Mariboru naj bo izvršena presoja statične stabilnosti na 3D modelu konstrukcije. Računski rezultati naj bodo po možnosti verificirani z rezultati meritev, ki bodo izvedene na gornji etaži dvoetažnega mostu med prevozom omenjenega tovora.

 


 Zavarovanje odgovornosti prevoznika in operatorja cestnega prometa

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: Red.prof.dr. Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Petra Krajnc   

 Zimsko vzdrževanje cest na območju občine Ormož

Predmet: PROMETNI SISTEMI
Mentor: mag. Vlasta Rodošek    Komentor:
Diplomant: Mojca Zorjan   
Predmet raziskovanja diplomske naloge je predstavitev zimskega vzdrževanja cest z analizo izvedbe na primeru občinskega cestnega omrežja na območju občine Ormož.
Aktivnost zimskega vzdrževanja cest je potrebno analizirati iz vidika značilnosti cestnega omrežja in izvajalcev na območju raziskovanja z upoštevanjem programa izvajanja zimske službe na lokalnih cestah v občini Ormož.
Na primeru izbrane lokalne ceste je potrebno ugotoviti vpliv zimskega vzdrževanja na aktivnosti gospodarjanje z vozišči.

 TRŽENJE IN OPTIMALIZACIJA ŽELEZNIŠKEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Predmet: TEHNOLOGIJA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA VS
Mentor: doc. dr. Anton PEPEVNIK    Komentor:
Diplomant: GAJŠEK, FRANCI   
Bo podan
 MOŽNOSTI PREVOZA BAZNIH KEMIKALIJ

Predmet: TEHNOLOGIJA CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: Prof.dr. Drago Sever    Komentor: mag. Sebastian Toplak
Diplomant: VLADO OBROVNIK   
Prevoz baznih kemikalij predstavlja pomemben problem predvsem z vidika tehnologije in organiziranja prometa. Preučiti je potrebno pravne osnove, zahteve glede tehnologije in organizacije prometa baznih kemikalij. Primerjava uporabljene tehnologije na znanem primeru s teoretičnimi osnovami naj pokaže možnosti racionalizacije tega procesa.
 Predlog ureditve pogojev za boljšo izkoriščenost javnih transportnih sredstev v smeri voženj Žalec - Celje

Predmet: CESTNA INFRASTRUKTURA VS
Mentor: pred.mag. Nataša Kovše    Komentor: mag. Marko Renčelj
Diplomant: Hribar Suzana   

V diplomskem delu preučite potovalne navade ljudi na relaciji Žalec - Celje, analizirajte obstoječo prometno infrastrukturo in preučite obstoječe možnosti prevozov z javnimi potniškimi sredstvi.

V zaključku podajte predlagane rešitve glede organiziranosti javnih prevozov v bodoče z namenom, da se zmanjša število osebnih potovanj oz. osebnih prevozov na relaciji Žalec - Celje in da se ustrezno poveča prevoz z javnimi potniškimi sredstvi.


 Analiza informacijskih sistemov za sprejem in odpravo potnikov na letališčih

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: doc.dr.Marjan Lep    Komentor: mag.Robert Rauch (iz prakse)
Diplomant: Branko Pulko   
Pregled informacijskih sistemov za sprejem in odpravo potnikov. Analiza stanja na letališčih Maribor in Ljubljana. Predlog dopolnitve in razvoja sistema za odpravo potnikov na letališču Maribor.
 Uporaba programskega paketa SOFiSTiK pri analizi jeklenega skeleta

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Boris Lutar
Diplomant: Borut Korpar   
Diplomsko delo obravnava uporabo programskega paketa SOFiSTiK pri računski analizi jeklenega skeleta. Na začetku so predstavljeni uporabljeni moduli programa SOFiSTiK ter zasnova jeklenega skeleta industrijsko-poslovne stavbe 50x30x20 m.  Sledi analiza obtežb po Eurocode 1, globalna računska analiza objekta ter dimenzioniranje v skladu z Eurocode 3. Prikazan je postopek dimenzioniranja objekta z uporabo modulov AQB in BDK programa SOFiSTiK. Na koncu je prikazana še rekapitulacija stroškov za izdelavo jeklene konstrukcije.
 Statična in trdnostna analiza tročlenskega lepljenega nosilca športne dvorane Rogla

Predmet: LESENE KONSTRUKCIJE
Mentor: izr.prof.dr. Miroslav Premrov    Komentor: doc.dr. Peter Dobrila
Diplomant: Aleš Strašek   

Opredelitev problema

Predmet diplomske naloge je statična in trdnostna analiza tročlenskega glavnega ločnega nosilca športne dvorane Rogla. Problem že obstoječega objekta je postal aktualen aprila 2006, ko je na Rogli zapadlo več kakor 2.5 m mokrega snega.

Bistvo naloge je zato preračunati obstoječi glavni nosilec po najnovejših slovenskih in evropskih standardih in oceniti njegovo nosilnost in stabilnost glede na maksimalno predvideno obtežbo snega.

Nosilec je iz lepljenega lesa GL 28c, razpona 35,2m in višine loka  7m. Vzdolžni raster je konstanten in znaša 5m. Statična višina nosilca je konstantna in znaša 1.2m, širina je 0.2m.

Predvidena struktura poglavij (kazalo)

 

1. Uvod

 

2. Pregled o lepljenih in ločnih nosilcih

 

3. Opis ločnega nosilca športne dvorane Rogla ( gabariti)

 

4. Materialne karakteristike

 

5. Analiza obtežb po EC1

 

6. Dimenzioniranje

 

7. Priključki

 

8. Zaključek

 

 

 

 

 

 

 

 


 PRIMERJAVA 3D MODELIRANJA IN 2D NAČRTOVANJA NA PRIMERU ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE

Predmet: GEOMETRIJSKO MODELIRANJE VS
Mentor: Višji predavatelj mag. Sergej Težak    Komentor:
Diplomant: Borut jonko   

-osnove 3D modeliranja v CAD programu (osnovni gradniki, združevnje gradnikov, tvorba raznih pogledov/projekcij)

- primerjava 2D načrtovanja in 3D modeliranja na primeru armirano betonske konstrukcije

- rezultati primerjave.


 KVALITETA BIVANJA IN ORGANIZIRANA STANOVANJSKA GRADNJA

Predmet: UREJANJE PROSTORA
Mentor: doc.dr. Metka Sitar    Komentor:
Diplomant: Mojca Štefanič   

-          prostorski vidik

-          pravni vidik

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 OBREMENILNI PREIZKUSI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor:
Diplomant: Zlatko Kodrin   
V diplomskem delu je potrebno podati celovit pregled postopkov pri izvedbi obremenilnih preizkusov premostitvenih objektov. Na primerih je potrebno podati pregled merskih metod, s katerimi izvajamo meritve pomikov in deformancij. Podati pa je potrebno tudi način obdelave merskih rezultatov, principe modeliranja konstrukcij ter izvedbo kontrolnih statičnih izračunov. Diplomsko delo naj vsebuje tudi prikaz kriterijev, na osnovi katerih ocenimo, ali se konstrukcija pod testno obremenitvijo obnaša v skladu s pričakovanji.

 


 MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA PREVOZA BETONSKIH MEŠANIC

Predmet: TEHNOLOGIJA CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: Drago Sever    Komentor: Sebastian Toplak
Diplomant: Maja Lipovšek   

Predmet raziskovanja diplomskega dela je organizacija in tehnologija prevoza betonskih mešanic. Na osnovi relevantnih pravnih virov je potrebno detajlneje preučiti zahteve betonskih mešanic za prevažanje, tehnologijo in organizacijo prevoza. Primerjava z izbrano obstoječo tehnologijo naj pokaže na možnosti izboljšanja le-te.


 Analiza vodooskrbe termoelektrarne Trbovlje

Predmet: VODOVOD IN KANALIZACIJA
Mentor: Eugen Petrešin    Komentor: Matjaž Nekrep Perc
Diplomant: Davor Škalički   

 Idejna zasnova vodooskrbe severnega dela Šaleške doline in mesta Velenja iz vodnega vira Mazej

Predmet: VODOVOD IN KANALIZACIJA VS
Mentor: dr. Eugen Petrešin    Komentor: Matjaž Nekrep Perc
Diplomant: Srebrenko Grbič   

Zaradi rudarjenja v Šaleški dolini in s tem povezanim ukinjanjem koridorjev vodooskrbnih sistemov na ugrezninskih območjih, se je že pred 20 leti pristopilo k idejni zasnovi vodooskrbnega sistema po severni strani Šaleške doline. S tako imenovano Severno vejo bi bilo mogoče z obeh strani napajati tako mesto Velenje v eni smeri kot tudi naselje Topolšica in mesto Šoštanj z druge strani.

Delno je ta primarni cevovod in objekti na njem že zgrajen, za zadnje odseke pa je v zaključni fazi izdelave  projektna dokumentacija.

Medtem ko lahko iz smeri mesta Velenje s prečrpavanjem na ustrezen nivo proti Topolšici in Šoštanju dobavljamo ustrezno pitno vodo, pa se na zahodni strani nahaja vodni vir Mazej, ki ima sicer ugodne količinske karakteristike, vendar pa občasno ob večjih nalivih kratkotrajno zakali.

 
Predmet te diplomske naloge je obdelati možnost izgradnje ustrezne čistilne naprave za ta vodni vir ter jo vključiti v hidravlični sistem primarnega cevovoda Sevena veja tako, da bo maksimalno izkoriščen gravitacijski potencial, ki je na razpolago ter omogočena dobava viškov vode tudi v magistralni vodohram mesta Velenje.


 Analiza poslovanja podjetja Intereuropa d.d.

Predmet: OSNOVE TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJ
Mentor: red.prof.dr. Ratko Zelenika    Komentor: -
Diplomant: Valerija Rožanc   

 Viseči jeklen most za pešce Mali Šumik razpona 33 m na Pohorju

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Bojan Žlender in dr. Simon Šilih
Diplomant: Jure Daić   
Diplomsko delo obravnava zasnovo in računsko analizo jeklenega visečega mostu za pešce razpona 33 m preko slapa Mali Šumik na Pohorju. V teoretičnem delu so podane osnovne enačbe za izračun visečih mostov. Upoštevani so predpisi EUROCODE 1,3 in 8. Most ima dva stebra in dva vzdolžna glavna nosilca, ki sta preko vešalk obešena na jeklene kable. Pohodna površina je izvedena v širini 1.1 m.  Uporabljeno je jeklo S 235 in hrastov les. Izračun notranjih statičnih količin je izveden s programom Tower 5. Na koncu je izračunana masa in materialni stroški mostne konstrukcije. Projekt mostu bo služil kot idejna rešitev za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mostu.
 Potovalni informacijski sistemi - poizvedovanje o javnem potniškem prometu

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V PROMETU
Mentor: M. Lep    Komentor:
Diplomant: Čelan Marko   
Opis funkcij programske opreme za potovanja od postaje do postaje; spletni poizvedovalniki.
Pregled obstoječih (javno dostopnih) spletnih poizvedovalnikov.
Pregled (če obstajajo) standardov za potovalne informacije.
Pravila in algoritmi za posebne funkcije:

-         iskanje najkrajše povezave
-         pravila pri prestopanju
Struktura podatkovne baze za potrebe poizvedovanja
-         voznoredni del (postajališča, linije, vozni redi, režimi, tarife)-         grafični oziroma geografski del
Priprava podatkovne baze na primeru Maribora
Priprava slovenske terminologije za večjezični spletni poizvedovalnik.
Vgraditev podatkov v on-line sistema www.bimbahnbus.at .

 Projekt organizacije gradbišča za »Večstanovanjski objekt Prebold« s terminskim planom napredovanja del

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: pred. Meta Zajc-Pogorelčnik    Komentor:
Diplomant: Borut Škruba   

Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve za Večstanovanjski objekt Prebold z analizo vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo, projektno dokumentacijo, lokacijske pogoje, tehnologijo izvedbe del in na organizacijske posebnosti. Za projekt je potrebno izdelati shemo ureditve gradbišča, popis in kalkulacijo pripravljalnih del ter izdelati terminski plan napredovanja delo v mrežni tehniki planiranja.


 Geomehanska analiza skupin horizontalno obremenjenih pilotov v gramoznih zemljinah

Predmet: MEHANIKA TAL S TEMELJENJEM VS
Mentor: izr.prof.dr. Stanislav Škrabl    Komentor: izr.prof.dr. Bojan Žlender
Diplomant: Primož Pirjevec   
1. Uvod
2. Temeljenje na pilotih
3. Standardne metode za določanje nosilnosti posameznih horizontalno obremenjenih pilotov
4. Ocena nosilnosti z metodo elasto-plastične analize
5. Modul reakcije tal pri skupinah pilotov
6. Zaključek

 IZGRADNJE GARAŽ ZA KAMIONE IN SKLADIŠČA ZA ŠTEVCE S TERMINSKIM PLANOM NAPREDOVANJA DEL

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: Meta Zajc Pogorelčnik    Komentor:
Diplomant: Bojana Mastnak   
Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve objekta z analizo in upoštevanjem vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo, projetno dokumentacijo, lokacijske pogoje, tehnologijo izvedbe del in organizacijske posebnosti. Za projekt je potrebno izdelati tudi shemo ureditve gradbišča, popis in kalkulacijo pripravljalnih del ter izdelati terminski plan napredovanja del v najbolj primerni tehniki planiranja.
 IZGRADNJE STANOVANJSKEGA BLOKA V RAČAH S TERMINSKIM PLANOM NAPREDOVANJA DEL

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: Meta Zajc Pogorelčnik    Komentor:
Diplomant: Sabina Husanovič   

Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve objekta z analizo in upoštevanjem vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo, projetno dokumentacijo, lokacijske pogoje, tehnologijo izvedbe del in organizacijske posebnosti. Za projekt je potrebno izdelati tudi shemo ureditve gradbišča, popis in kalkulacijo pripravljalnih del ter izdelati terminski plan napredovanja del v najbolj primerni tehniki planiranja.

 

 


 Zagotavljanje varnosti v predorih v primeru požara

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: Stanko Laković, univ. dipl. ing. str.    Komentor:
Diplomant: Jernej Meh   
Prikazati najnovejše dosežke na tem področju v svetu.
Prikazati teoretična izhodišča pri požaru v predoru in možne rešitve.
Stanje v Sloveniji, možne rešitve.

 Perspektive sodelovanja in povezovanja med cestnimi prevozniki in naročniki prevozov v Koroški regiji

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo CESNIK, univ.dipl.inž.prom.    Komentor: mag.Sebastian Toplak, univ.dipl.inž.prom.
Diplomant: Matjaž PETEK   

Opisati nove možnosti sodelovanja med naročniki prevozov in prevozniki v Koroški regiji, stanje na transportnem tržišču te regije, prilagajanje novostim v Evropskem cestnem transportu, perspektive cestnih prevozov industrijskih tovorov v Koroški regiji in usmeritve za nadaljnje delo.

V diplomski nalogi naj kandidat obdela naslednje probleme:

- blagovne tokove v regijski proizvodnji, navede razpoložljive prevoznike in načine sodelovanja med podjetji in prevozniki

- izbor vozil in organizacije prevozov v odvisnosti od vrste tovorov in zahtev na regijskem, nacionalnem in evropskem transportnem trgu

- prilagajanje proizvajalcev in prevoznikov novo nastalim razmeram na področju cestnega transporta v EU, v Sloveniji in v Koroški regiji

- možnosti združevanja sorodnih prevozov iz Koroške regije v izbrano drugo regijo

 


 Sodobni sistem za obdelavo avtobusnih vozovnic

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo CESNIK, univ.dipl.inž.    Komentor: univ.dipl.ekon.Vesna REBRICA
Diplomant: Valentina DENŠA   

Opisati je potrebno organizacijo JPP v Sloveniji, potnike kot subjekte prevoza, obračunavanje in načine izdaje vozovnic v JPP, sisteme za AOP v JPP, načine posodobitve sistemov za obdelavo BUS vozovnic in podati predloge za izboljšave.

Vsebina diplomskega dela:

1.Uvod

2. Organizacija prevoza v avtobusnih podjetjih

3. Obračunavanje in izdaja vozovnic v JPP

4. Sistem za elektronsko obračunavanje voznin v JPP

5. Analiza in sinteza stanja tekom vzpostavljanja sistema

6. Sklep


 Izgradnja viadukta Rondo z metodo postopnega narivanja

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor:
Diplomant: Dušan Cmok   

V prvem delu diplomskega dela je potrebno podrobno predstaviti tehnologijo postopnega narivanja pri gradnji premostitvenih objektov. V drugem delu pa naj bo poudarek na posebnostih, ki jih narekuje povečana dolžina takta pri gradnji viadukta Rondo.

 


 Jekleni most za pešce čez Voglajno

Predmet: JEKLENE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Uroš Klanšek
Diplomant: Marko Peter   
Diplomsko delo obravnava zasnovo in računsko analizo jeklenega mostu za pešce preko Voglajne. Razpon mostu znaša 30 m, širina je 2 m in višina 2.3 m. Konstrukcijo mostu predstavlja paličje, izdelano iz zaprtih škatlastih HOP profilov iz materiala Fe 510. Dimenzioniranje je izvedeno v skladu s standardi Eurocode. Izračunana je tudi masa mostu in stroški za izdelavo konstrukcije. 
 Ekonomika jeklenih konstrukcij

Predmet: JEKLENE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja in dr. Boris Snoj    Komentor:
Diplomant: Bojana Ahmetaj   
Namen diplomskega dela je predstavitev ekonomike jeklenih konstrukcij. Razčlenjene so vse faze življenjskega ciklusa jeklenih konstrukcij, od pridobivanja materiala do njegove reciklaže ob koncu življenjskega obdobja, z opisom tehničnih in okoljskih stroškov ter stroškov recikliranja. Jeklo je prikazano kot material, katerega uporaba vpliva na trajnostni razvoj ugodno. Prikazana so tržna področja, kjer sta proizvodnja in poraba konstrukcijskega jekla v Sloveniji manjši kot v drugih državah Evropske Unije in obstajajo možnosti za razširitev ciljnega trga ponudnikov jeklenih konstrukcij.
 

 Varjenje, zvari in zvarni spoji v jeklenih konstrukcijah

Predmet: JEKLENE KONSTRUKCIJE VS
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Simon Šilih
Diplomant: Peter Klement   
Namen diplomskega dela je prikazati tehnologijo varjenja, zvare in zvarne spoje v jeklenih konstrukcijah. Diplomsko delo obravnava ugotavljanje varivosti, na katero vplivajo postopek varjenja, vrsta osnovnega in dodanega materiala, debelina osnovnega materiala, oblika zvarjenega elementa in obremenitve. Opisane so vrste napak v zvarih in načini njihovega odkrivanja. Pravilna izvedba zvarov odločilno vpliva na varnost konstrukcije in njen izgled.
 Izgradnja osnovne šole Benedikt s terminskim planom napredovanja del

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: Meta Zajc Pogorelčnik    Komentor:
Diplomant: Božo Cvetko   

Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve objekta z analizo in upoštevanjem vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo, projetno dokumentacijo, lokacijske pogoje, tehnologijo izvedbe del in organizacijske posebnosti. Za projekt je potrebno izdelati tudi shemo ureditve gradbišča, tehnično poročilo k projektu ureditve gradbišča, popis in kalkulacijo pripravljalnih del ter izdelati terminski plan napredovanja del v najbolj primerni tehniki planiranja za konkretni objekt.

 

 


 Monitoring in geomehanska ocena vplivov precejenja vode na stabilnost dovodnega kanala HE Zlatoličje

Predmet: MEHANIKA TAL S TEMELJENJEM VS
Mentor: izr.prof.dr. Stanislav Škrabl    Komentor:
Diplomant: Alenka Pernaver   
1. Uvod
2. Geološko-geotehnična zgradba sestave tal in nasipov
3. Monitoring precejanja vode
4. Rezultati meritev
5. Vpliv pronicanja vode na geomehansko stabilnost nasipov dovodnega kanala
6. Zaključki
7. Literatura
8. Priloge

 Potrebne kartografske podlage za urejanje cestnih površin ter analize v prometu

Predmet: GEODEZIJA
Mentor: dr.Boštjan Kovačič    Komentor: mag. marko Renčelj
Diplomant: Kavnik Matjaž   
Uvod
Zgodovinski pregled kartografije
zajem in obdelava podatkov
Osnove GIS
Prometna študija kareja TF
Podane rešitve
izdelava digitalnega načrta kareja TF

 izdelava digitalnih etažnih načrtov ter uporaba kartografskih načrtov pri gradnji večstanovanjskih objektov

Predmet: GEODEZIJA
Mentor: dr.Boštjan Kovačič    Komentor: prof. Boris Snoj
Diplomant: Marko Soršak   
 
1. UVOD
2. EVIDENCE NEPREMIČNIN
3. GRAFIČNI PRIKAZ PROBLEMA IN PODATKI DELA NA TERENU
4. POTREBNE KARTOGRAFSKE PODLAGE SKOZI CELOTEN PROJEKT
5. VPLIV NATANČNE IZMERE PROSTOROV STANOVANJ NA PRODAJO STANOVANJ
5.1. UVOD
5.2. TEORETIČNI DEL
5.3. EMPIRIČNI DEL
6. ZAKLJUČEK
7. VIRI, LITERATURA
8. PRILOGE

 Terminska opredelitev kontrolnih meritev v gradbeništvu

Predmet: GEODEZIJA
Mentor: dr.Boštjan Kovačič    Komentor: dr. Duško Uršič
Diplomant: Tjaša Paradižnik   

Vsebina diplomskega dela

 Splošni opis kontrolnih meritev v gradbeništvu

Pomiki, deformacije, metode, oprema

Obremenilni preizkusi - kdaj, zakaj

Monitoring - kako in zakaj

Terminska in finančna opredelitev kontrolnih meritev

Praktični primer

 


 VPLIV PREMIKOV V PRELOMNI CONI NA NAPETOSTNO DEFORMACIJSKO STANJE CEVOVODA ČHE KOZJAK

Predmet: GEOTEHNIKA I
Mentor: izr.prof.dr. Bojan Žlender    Komentor:
Diplomant: Aleš Urleb   
1. UVOD

2. PREGLED GEOLOŠKIH ZNAČILNOSTI PODROČJA

3. OBMOČJE TLAČNEGA CEVOVODA

4. SPLOŠNI MATEMATIČNI MODEL

5. PODATKI O TLAČNEM CEVOVODU

6. REŠITEV MATEMATIČNEGA MODELA ZA ČHE KOZJAK

7. REŠITEV S PROGRAMOM PLAXIS 3D

8. ZAKLJUČEK

 Smotrnost in ekonomska upravičenost investicije v pasivno zgradbo

Predmet: GRADBENA FIZIKA
Mentor: prof. dr. Anton Hauc, prof. dr. Dean Korošak    Komentor: doc. dr. Metka Sitar
Diplomant: Smiljan Kramberger   

Namen diplomskega dela je ugotoviti, smotrnost in ekonomska upravičenost investicije v pasivno zgradbo.

S tem povezani cilji so:

 Vpliv temperature na lastnosti polimera CR-39

Predmet: GRADIVA
Mentor: izr. prof. dr. Ivan ANŽEL    Komentor: dr. Lucija HANŽIČ
Diplomant: Mojca VESENJAK   
RAZPIS TEME DIPLOMSKE NALOGE
 
V okviru študijskega predmeta GRADIVA se razpisuje tema diplomskega dela z naslovom:
Vpliv temperature na lastnosti polimera CR-39
 
Opis problema in cilj diplomskega dela:
V okviru diplomskega dela bodo opravljene teoretične študije in osnovne eksperimentalne preiskave vpliva temperature na žilavost duromera CR-39. S pomočjo fraktografije prelomnih površin in mikrostrukturnih preiskav se bodo iskala mesta inicijacije preloma, ocenjena bo narava preloma in okvirno bo določena temperatura žilavo - krhkega prehoda. Z analizo vpliva temperature in obremenitev na mikrostrukturne spremembe bo torej posredno opredeljen vpliv teh parametrov na mehanske lastnosti obravnavanega materiala.
 
Predvidene metode raziskovanja:
Za določitev mehanskih lastnosti polimera CR-39 bo uporabljen stroj za preizkušanje materialov Zwick/Roell s temperaturno komoro. Mikrostruktura prelomne površine bo analizirana na vzorcih po kombinirani obremenitvi (temperaturna in natezna obremenitev) z elektronskim mikroskopom Quanta 200 3D.
 
Struktura poglavij:
1     Uvod
2     Teoretične osnove zgradbe in lastnosti polimernih materialov
3     Eksperimentalno delo
4     Analiza rezultatov in diskusija
5     Zaključek
6     Literatura
Zainteresirani kandidati se lahko oglasijo pri izr. prof dr. Ivanu ANŽELU (Prostor: B 002 tel. 220 7861)
 
Izr. Prof. Dr. Ivan ANŽEL

 Primerjava tržno zasnovanega ocenjevanja vrednosti in množičnega vrednotenja nepremičnin

Predmet: EKONOMIKA IN PLANIRANJE GRADBENE PROIZVODNJE
Mentor: red. prof. dr. Franc Koletnik; doc. dr. Igor Pšunder    Komentor:
Diplomant: Dejan Sarjaš   

Namen oz. cilj diplomskega dela je predstavitev in primerjava množičnega vrednotenja in obstoječih tržno zasnovanih metod ocenjevanja nepremičnin. Zanima nas predvsem odstopanje v oceni vrednosti med množičnim in tržnim vrednotenjem in vzroki, ki vodijo do odstopanj.

 

Sestava diplomskega dela:

 

 • Uvod
 • Teoretični del
  V tem delu bo podan povzetek dosedanjih spoznanj o problemu, ki ga naloga obravnava na osnovi domače in tuje literature. Teoretični del bo zajemal naslednja poglavja:
  -         namen ocenjevanja nepremičnin,
  -         pregled sprejete zakonodaje in predpisov s področja nepremičnin v Sloveniji,
  -         ureditev množičnega vrednotenja nepremičnin v drugih državah,
  -         načini ocenjevanja vrednosti nepremičnin zasnovani na tržnih podlagah,
  -         administrativni načini.
 • Emipirični oz. raziskovalni del
  -         primerjava množičnega vrednotenja in tržno usmerjenih načinov na izbranem primeru,
  -         pregled in analiza izračunanih vrednosti
 • Sklep

 SANACIJA PLAZU BREG NA CESTI RADEČE - BREG V KM 1+700 Z IZRAČUNOM PODPORNE KONSTRUKCIJE Z UPORABO STANDARDA EUROCODE

Predmet: MEHANIKA TAL S TEMELJENJEM VS
Mentor: izr.prof.dr. Bojan Žlender    Komentor: mag. Borut Macuh
Diplomant: Jurij Lapi   
1. UVOD
2. STANDARD SIST EN 1997-1: GEOTEHNIČNO PROJEKTIRANJE
3. MATEMATIČNI MODEL ZA IZRAČUN PODPORNIH KONSTRUKCIJ
4. GEOLOŠKO - GEOMEHANSKE RAZMERE
5. PREGLED OSTALIH OSNOV ZA NAČRTOVANJE PODPORNE KONSTRUKCIJE
6. PRIMERJALNI IZRAČUN SKLADNO S SIST EN 1997-1
7. PREDVIDENA SANACIJA
8. ZAKLJUČEK

 IZGRADNJA POSLOVNEGA OBJEKTA METULJČEK KAMNIK S TERMINSKIM PLANOM NAPREDOVANJA DEL

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: pred. Meta Zajc Pogorelčnik    Komentor:
Diplomant: Sašo Previšič   

Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve objekta z analizo in upoštevanjem vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo, projetno dokumentacijo, lokacijske pogoje, tehnologijo izvedbe del in organizacijske posebnosti. Za projekt je potrebno izdelati tudi shemo ureditve gradbišča, tehnično poročilo k projektu ureditve gradbišča, popis in kalkulacijo pripravljalnih del ter izdelati terminski plan napredovanja del v najbolj primerni tehniki planiranja za konkretni objekt.

 

 

Predvidena zasnova in vsebina diplomskega dela:

 

1.       Uvod

 

2.       Izhodišča in cilji

 

3.       Projekt organizacije gradbišča

 

         3.1     Proučitev pogojev graditve

 

         3.2     Statični plani

 

         3.3     Dimenzioniranje začasnih objektov in inštalacij na gradbišču

 

         3.4     Projekt organizacije gradbišča

 

         3.5     Tehnično poročilo k projektu organizacije gradbišča

 

         3.6     Predračun pripravljalnih del

 

         3.7     Projekt betona

 

4.       Terminski plan napredovanja del v najprimernejši tehniki planiranja

 

5.       Zaključek

 

6.       Uporabljena literatura

 

7.       Priloge


 INOVIRANJE LOGISTIČNEGA PROCESA PODJETJA SAINT GOBAIN WEBER TERRANOVA

Predmet: POSLOVNA LOGISTIKA - VS
Mentor: Stane Božičnik    Komentor:
Diplomant: Sebastijan Ciringer   
Diplomska naloga analizira obstoječe logistične procese v podjetju Saint Gobain Weber Terranova. Na osnovi izdelane analize bodo pripravljeni predlogi izboljšanja logističnega poslovanja na področju skladiščenja, transporta in gospodarjenja z zalogami. Rezultati bodo kvantificirani na vseh področjih kjer bo to mogoče.
 PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA ZA REKONSTRUKCIJO KRIŽIŠČA BREG PRI POLZELI S TERMINSKIM PLANOM NAPREDOVANJA DEL

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: Meta Zajc Pogorelčnik    Komentor:
Diplomant: Matevž Cimerman   

Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve objekta z analizo in upoštevanjem vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo, projetno dokumentacijo, lokacijske pogoje, tehnologijo izvedbe del in organizacijske posebnosti. Za projekt je potrebno izdelati tudi shemo ureditve gradbišča, tehnično poročilo k projektu ureditve gradbišča, popis in kalkulacijo pripravljalnih del ter izdelati terminski plan napredovanja del v najprimernejši tehniki planiranja za konkretni objekt.

 Predvidena zasnova in vsebina diplomskega dela:
1.       Uvod
2.       Izhodišča in cilji
3.       Projekt organizacije gradbišča
         3.1     Proučitev pogojev graditve 
         3.2     Statični plani
         3.3     Dimenzioniranje začasnih objektov in inštalacij na gradbišču
         3.4     Projekt organizacije gradbišča 
         3.5     Tehnično poročilo k projektu organizacije gradbišča
         3.6     Predračun pripravljalnih del
         3.7     Projekt betona
4.       Terminski plan napredovanja del v najprimernejši tehniki planiranja
5.       Zaključek
6.       Uporabljena literatura
7.       Priloge


 Pogoji in kriteriji pri rekonstrukciji nivojskih križišč

Predmet: CESTNA KRIŽIŠČA
Mentor: Tollazzi    Komentor: Renčelj
Diplomant: Iztok Goleš   

V diplomskem delu obdelajte pogoje in kriterije, ki jih je potrebno upoštevati pri rekonstrukciji nivojskih križišč.

Upoštevanje kriterijev ponazorite na konkretnem primeru nivojskega križišča.


 Geografske informacijske baze in kartografske podlage za potrebe cestogradnje

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V PROMETU
Mentor: dr.Boštjan Kovačič    Komentor: dr.Marjan LEP
Diplomant: Dejan MIKL   
Uvod
Zgodovinski pregled kartografije
geodetska dela v cestogradnji
- pri gradnji AC
- pri gradnji mostov, viaduktov
- pri gradnji tunelov
opis del na konkretnem primeru
izdelava gis za konkreten primer
Zaključek

 Načrtovanje in izvajanje zimskega vzdrževanja cest v odvisnosti od vremenskih parametrov

Predmet: PROMETNI SISTEMI VS
Mentor: Mag. Vlasta Rodošek    Komentor:
Diplomant: Peter Kolar   
Analiza:
- temeljnih značilnosti sistema zimskega vzdrževanja cest
- vremenskih parametrov, ki vplivajo na vozne razmere v zimskem času in s tem povezano izvajanje vzdrževanja

Na primeru regionalnih cest na območju Celja je potrebno analizirati organizacijo in aktivnosti zimskega vzdrževanja cest, vzpostaviti soodvisnost z vremenskimi parametri ter podati predloge racioanlnejše izvedbe vzdrževanja cest v zimskem času.

1.Uvod
2.Temeljne značilnosti sistema zimskega vzdrževanja cest
3.Zakonodaja in predpisi s področja vzdrževanja cest
4.Vpliv vremenskih parametrov na stanje cest v zimskem času
5.Organizacija in aktivnosti zimskega vzdrževanja regionalnih cest na celjskem območju
6.Načrtovanje in izvajanje zimskega vzdrževanja cest v odvisnosti od vremenskih parametrov
7.Sklep

 Vzdrževanje državnih cest v zimskem času na območju Savinjske regije

Predmet: PROMETNI SISTEMI VS
Mentor: Mag. Vlasta Rodošek    Komentor:
Diplomant: Nevenka Žafran   
Na podlagi tehnično-tehnoloških značilnosti zimskega vzdrževanja javnih cest ter rezultatov analize organiziranosti in izvajanja aktivnosti na območju Savinjske regije je potrebno podati predloge racionalizacije.

1.Uvod
2.Zakonodaja s področja vzdrževanja javnih cest v RS
3.Območja vzdrževanja državnih cest v RS
4.Aktivnosti vzdrževanja javnih cest
5.Zimsko vzdrževanje državnih cest na območju Savinjske regije
6.Predlogi racionalizacije aktivnosti zimskega vzdrževanja javnih cest
7.Sklep

 IDEJNI PROJEKT MONTAŽNEGA OBJEKTA Z JEDROM

Predmet: MASIVNE GRADNJE VS
Mentor: izr.prof.dr. Miroslav Premrov    Komentor: doc.dr. Peter Dobrila
Diplomant: Grega Uratnik   

Predvidena struktura poglavij (kazalo)

 

 

1.      UVOD

2.      ZASNOVA

3.      MATERIALNE KARAKTERISTIKE

4.      ANALIZA OBTEŽB

5.      OBREMENITVE

6.      MSN – PONVE IN GREDE

7.      MSU – PONVE IN GREDE

8.      MSN – STEBRI IN TEMELJI

9.      AB JEDRO

10.  ARMATURNI NAČRT

11.  ZAKLJUČEK

12.  LITERATURA

13.  PRILOGE


 Vloga Evropskega sporazuma o prevozu nevarnega blaga v mednarodnem cestnem tovornem prometu

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU
Mentor: red.prof.dr. Ratko Zelenika    Komentor: -
Diplomant: Nadja Žafran   
Diplomska naloga predstavlja pomen osnovnih pojmov kot so transport, vrste transporta, pojem in vrste nevarnega blaga,... V nadaljevanju so predstavljeni slovenski in mednarodni pravni viri o prevozu nevarnega blaga v mednarodnem cestnem tovornem prometu. Najpomembnejši del pa govori o vlogi Evropskega sporazuma pri prevozu nevarnega blaga, kar je predstavljeno na primeru tovarne Cinkarne Celje. Na koncu sledijo pravni ukrepi za kakovostnejši in varnejši prevoz nevarnega blaga v mednarodnem cestnem tovornem prometu.
 Kontiunirna meritev zgoščevanja nevezanih slojev cestne konstrukcije

Predmet: GEOTEHNIKA I
Mentor: izr.prof.dr. Bojan Žlender    Komentor: prof.dr. Ludvik Trauner
Diplomant: Boštjan Bohorč   
1. Uvod
2. Načrtovanje cestnih konstrukcij
3. Numerične raziskave
4. Stroškovna analiza
5. Zaključki

 MOŽNOSTI UVEDBE EVROPSKEGA MODULARNEGA SISTEMA CESTNEGA VLAKA V SLOVENIJI

Predmet: TEHNOLOGIJA CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: predavatelj Silvo CESNIK, univ.dipl.inž.prom.    Komentor: mag.Sebastian TOPLAK, univ.dipl.inž.prom.
Diplomant: Uroš VUČAJNK   

Predstaviti sedanje stanje cestnega tovornega prometa (CTP) ter možne smernice za prihodnost na območju Slovenije in EU, vpliv EMS na zmanjšanje CTP ter možnosti navezave le-tega na druge oblike prevozov, pozitivne učinke EMS na različne vplivne oz. pomembne dejavnike, naklonjenost zakonodaje oz. posameznih resorjev uvedbi nove tehnologije prevoza tovora po cestah, možnosti navezave EMS na domače in tuje logistične terminale, usposabljanje slovenskih prevoznikov za potrebe izvajanja omenjenega sistema,...V ugotovitvah podati predloge za hitrejšo realizacijo projekta.


 MEDNARODNI PREVOZ HITRO POKVARLJIVEGA BLAGA

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: predavatelj Silvo CESNIK, univ.dipl.inž.prom.    Komentor: mag. Sebastian TOPLAK, univ.dipl.inž.prom.
Diplomant: Mojca SLAMEK   

Zbrati je potrebno čimveč vplivnih faktorjev na prevoz HPB v mednarodnem cestnem prometu. Pojasniti katere so specifične prometno-prevozne zahteve pri prevozu hrane in drugega HPB, ob upoštevanju domačih in mednarodnih pravil in izkušenj. Pojasniti osnovna dejstva o mednarodnih prevozih hrane v različnih prometnih sistemih. Opisati organizacijo in tehnologijo prevoza HPB. Predstaviti konkreten prevoz HPB na primeru slovenskega podjetja. Podati sklepne ugotovitve in predloge možnih izboljšav.


 PRIMER MONTAŽNE HIŠE »LUMAR«

Predmet: ANALIZA OBTEŽB IN LESENE KONSTRUKCIJE VS
Mentor: izr.prof.dr. Miroslav Premrov    Komentor: doc.dr. Peter Dobrila
Diplomant: Predrag Ristić   

Vsebina:

1. Uvod

2. Podatki

3. Tehnično poročilo

4. Dimenzioniranje nosilnih elementov

5. Zaključek 


 MOŽNOSTI RACIONALIZACIJE PREVOZOV IZDELKOV ZA BRUŠENJE IN REZANJE

Predmet: TEHNOLOGIJA CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo CESNIK, univ. dipl. inž. prom.    Komentor: mag. Sebastian TOPLAK, univ. dipl. inž. prom.
Diplomant: Aleš MATEVŽIČ   

Na primeru izbranega podjetja je potrebno  s prometno - transportnega vidika obravnavati naslednja področja:

 1. splošne in posebne značilnosti transportov v podjetju, ki proizvaja izdelke za brušenje in rezanje (oskrbovanje proizvodnje, notranji prevozi in transport končnih izdelkov do strank) 
 2. proučiti različne načine transportov s prometnega, ekonomskega, ekološkega in varnostnega vidika
 3. kako je v prevoze teh izdelkov vključena  sodobna organizacija in tehnologija transporta
 4. kako se pakirajo ti izdelki in kakšen je vpliv embalaže na izkoriščenost transportnih sredstev
 5. proučiti in podati ugotovitve v zvezi s časi in načini pretovornih manipulacij   in transportnih operacij
 6. možnosti transportnih tehnologij v izbranem podjetju na primeru izbranega mednarodnega transporta  
 7. posredovati zaključne ugotovitve in predloge za izboljšave  

         P.S.:   Izbor drugega komentorja(ice) v izbranem podjetju !


 STATIČNA IN TRDNOSTNA ANALIZA LESENEGA RAZGLEDNEGA STOLPA NA PLANINI NAD VRHNIKO

Predmet: LESENE KONSTRUKCIJE
Mentor: izr.prof.dr. Miroslav Premrov    Komentor: doc.dr. Peter Dobrila
Diplomant: Tomi Kovačec   
  • 1. UVOD
  • 2. NAČRTI
  • 3. MATERIALNE KARAKTERISTIKE
  • 4. ANALIZA OBTEŽB
  • 5. STATIČNI IZRAČUN
  • 6. DIMENZIONIRANJE
  • 7. PRIKLJUČKI
  • 8. LITERATURA

 Aktivnosti zimskega vzdrževanja na malo prometnih cestah

Predmet: PROMET VS
Mentor: Mag. Vlasta Rodošek    Komentor:
Diplomant: Mirko Andrejc   
1.Uvod
2.Zakonodaja in predpisi s področja vzdrževanja malo prometnih cest v RS
3.Zimski pojavi na cestah
4.Aktivnosti izvedbenega programa zimske službe na malo prometnih cestah
5.Mehanizacija za izvajanje zimskega vzdrževanja na malo prometnih cestah
6.Zimsko vzdrževanje cestnega omrežja MO Velenje in Občine Šoštanj
7. Sklep

 ANALIZA PRVE PASIVNE HIŠE V SLOVENIJI

Predmet: STAVBARSTVO S TEHNIČNIM RISANJEM VS
Mentor: pred. Uroš Lobnik, udia.    Komentor:
Diplomant: Mateja Dvoršak   

Diplomska naloga v uvodnem delu ovrednoti gradnjo in elemente nizko energijskih zgradb. V apliaktivnem delu  analizira gradnjo ter konstituivne elemente prve pasivne hiše v Sloveniji. V okviru analize ovrednoti spremljanje poteka načrtovanj in gradnje objetka kot tudi prvi dve leti vzdrževanja oziroma uporabe prve pasivne hiše v Sloveniji


 PROJEKT ORGANIZACIJE GRADBIŠČA ZA IZGRADNJO TELOVADNICE Z VEZNIM TRAKTOM NOVA CERKEV S TERMINSKIM PLANOM NAPREDOVANJA DEL

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: Meta Zajc Pogorelčnik    Komentor:
Diplomant: Seme Klavdija   

Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve objekta z analizo in upoštevanjem vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo, projektno dokumentacijo, lokacijske pogoje, tehnologijo izvedbe del in organizacijske posebnosti. Za projekt je potrebno izdelati tudi shemo ureditve gradbišča, tehnično poročilo k projektu ureditve gradbišča, popis in kalkulacijo pripravljalnih del ter izdelati terminski plan napredovanja del v najbolj primerni tehniki planiranja za konkretni objekt.

 Predvidena zasnova in vsebina diplomskega dela:

 1.       Uvod

 2.       Izhodišča in cilji

 3.       Projekt organizacije gradbišča

          3.1     Proučitev pogojev graditve

          3.2     Statični plani

          3.3     Dimenzioniranje začasnih objektov in inštalacij na gradbišču

          3.4     Projekt organizacije gradbišča

          3.5     Tehnično poročilo k projektu organizacije gradbišča

          3.6     Predračun pripravljalnih del

          3.7     Projekt betona

 4.       Terminski plan napredovanja del v najprimernejši tehniki planiranja

 5.       Zaključek

 6.       Uporabljena literatura

 7.       Priloge


 Reguliranje odnosov med pravnimi subjekti v prevozu vrednostnih pošiljk po cesti

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU
Mentor: red.prof.dr.Ratko Zelenika    Komentor: -
Diplomant: Andrej Leskovšek   
V diplomskem delu so predstavljeni odnosi med subjekti, ki sodelujejo v prevozu tovora po cesti. Natančneje so predstavljene tudi specifičnosti prevoza vrednostnih pošiljk po cesti.
 Osnove varjenja, varilni postopki in kontola zvarov

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: Stojan Kravanja    Komentor: Simon Šilih
Diplomant: Robert Turk   

Diplomsko delo obravnava varilne tehnologije za varjene konstrukcij. Delo zajema fizikalno-metalurške osnove varjenja, ki so pogoj za razumevanje določenih pojavov pri taljenju in strjevanju kovin. Povzeta je računska analiza zvarov po Evrokodu 3. Posebej je definirano poglavje varilnih postopkov, ki so ločeni z ozirom na izvor toplotne energije. Opisane so tudi neporušne in porušne preizkave zvarov, pomembne za dokaz zanesljivosti zvarnega spoja.


 Jekleni začasni železniški mostovi

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: Stojan Kravanja    Komentor: Simon Šilih
Diplomant: Jernej Geč   
Diplomsko delo obsega povzetek zgodovine in izdelave začasnih mostov ter popis obstoječih provizorijev v Sloveniji in tujini. Namen naloge je izdelava projektov tipskih provizorijev železniških mostov razponov  9 - 24 m in izris načrtov mostov. Večina obravnavanih začasnih mostov je izračunana za uporabo v krivini do 300 m. Pri dimenzioniranju nosilcev in posameznih detajlov so bili uporabljeni standardi Eurocode in DIN-FB.
 OPTIMIRANJE PONUDBE JAVNEGA AVTOBUSNEGA POTNIŠKEGA PROMETA NA OBMOČJU KOROŠKE

Predmet: ORGANIZIRANJE POSLOVANJA PROMET.PODJ. VS
Mentor: Stane Božičnik    Komentor: Marjan Lep
Diplomant: Blanka Gregor   

Diplomska naloga bo proučila obstoječe vozne rede avtobusnega prevoza na območju Koroške regije. Izvedla bo analizo potreb prebivalstva in v skladu s tem predlagala spremembe voznih redov, ki bodo upoštevale tako podjetniške kot tudi širše družbene potrebe.


 Raziskava kinetike hidratacije sveže cementne paste z dielektrično spektroskopijo

Predmet: GRADBENA FIZIKA
Mentor: prof. dr. Dean Korošak    Komentor: asist. dr. Lucija Hanžič
Diplomant: Goran Mandžuka   

Predmet diplomskega dela je spremljanje kinetike hidratacije sveže cementne paste z dielektrično spektroskopijo, ki je vedno bolj uveljavljena metoda za določanje transportnih lastnosti materialov.

Namen diplomske naloge je ugotoviti uporabnost dielektrične spektroskopije za spremljanje kinetike hidratacije sveže cementne paste z vrsto merjenj dielektričnih spektrov različnih cementnih past. Cilj diplomskega dela je s pomočjo analize izmerjenih dielektričnih spektrov  poiskati povezavo med dielektričnimi lastnostmi in transportnimi mehanizmi v cementni pasti za različne vodocementne faktorje med potekom hidratacije.


 PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - PROBLEMATIKA/VODILNA MAPA

Predmet: STAVBARSTVO
Mentor: doc.dr. Metka Sitar    Komentor: -
Diplomant: Branko Manič   

- Zakonodajne osnove projektno tehnične dokumentacije: namen, vsebina, vloga, vrste dokumentacije 

- Spremembe na področju izdelave projektno tehnične dokumentacije / nova zakonodaja

- Študija primera: problematika izdelave vodilne mape / izkušnje v praksi

- Diskusija / priporočila

 


 Problematika stanovanjske oskrbe / Primer: Maribor

Predmet: REGIONALNO PLANIRANJE
Mentor: doc.dr. Metka Sitar    Komentor:
Diplomant: Matjaž Likar   

- Značilnosti in organiziranost stanovanjske oskrbe v Sloveniji(nacionalna in lokalna raven)

- Stanje in možnosti stanovanjske oskrbe in graditve (zakonski okvir, načrtovanje, financiranje itd.)

- Stanovanjska gradnja v Mariboru (prostorsko načrtovanje, tipologije, specifika urbanizacije, financiranje itd.)

- Diskusija (usmeritve)


 Uporaba polimernega bitumna v asfaltnih zmeseh ter njegova tehnična in ekonomska upravičenost

Predmet: GRADIVA
Mentor: prof.dr. Ivan Anžel, prof.dr. Duško Uršič    Komentor: dr. Lucija Hanžič
Diplomant: Miran Brence   

Vsebina: Namen diplomskega dela je ugotoviti ali je uporaba asfalta iz bitumna modificiranega s polimeri (PMB) za izdelavo voziščnih konstrukcij upravičena. Znano  je, da so cena enote asfaltne zmesi iz PMB večja od cene za enoto asfaltne zmesi iz standardnega bitumna. Da bi bila uporaba PMB upravičena, mora biti življenjska doba takšnega asfalta daljša. Za oceno pričakovane življenjske dobe uporabljamo preskus nastajanja kolesnic, kjer izmerimo deformacijo (mm), ki nastane pri določenem številu prehodov testnega kolesa.

 

 


 RACIONALIZACIJA PREVOZA POŠTNIH POŠILJK

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA
Mentor: pred. Silvo CESNIK, univ. dipl. inž. prom.    Komentor: mag. Sebastian TOPLAK, univ. dipl. inž. prom.
Diplomant: Tadej SÖKE   

V diplomski nalogi je potrebno obravnavati naslednje vsebine:


 Časovno spreminjanje jakosti vezi med ogljikovimi filamenti in aerirano cementno malto

Predmet: GRADIVA
Mentor: prof.dr. Ivan Anžel    Komentor: mag. Andrej Ivanič
Diplomant: Marko Vogrin   

V diplomskem delu je potrebno raziskati vpliv dodatka aeranta v cementni malti, kot utrjevalna faza bodo uporabljeni kontinuirani ogljikovi filamenti. Z mehanskimi preiskavami v definiranih časovnih obdobjih je potrebno ugotoviti vpliv različnih starosti vzorcev na interakcijo med utrjevalno fazo in matico.


 Obveznosti, pravice in odgovornosti strank iz pogodbe o zavarovanju blaga v mednarodnem transportu

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: dr.Ratko Zelenika    Komentor: -
Diplomant: Marjanca Štraser   
Pomembnejše značilnosti o transportu in prometu, teoretične karakteristike zavarovanja, specifičnosti transportnega zavarovanja, pravni viri o mednarodnem transportnem zavarovanju, reguliranje odnosov med pravnimi subjekti v pravnem razmerju (obveznosti, pravice in odgovornosti strank iz pogodbe o zavarovanju blaga v pomorskem, cestnem, železniškem in zračnem transportu) ter predlog ukrepov za afirmacijo zavarovanja blaga v mednarodnem transportu.
 Dimenzioniranje fleksibilnih cestnih konstrukcij, ojačanih z geotekstilom

Predmet: GEOTEHNIČNI OBJEKTI VS
Mentor: izr.prof. Bojan Žlender    Komentor: izr.prof. Tomaž Tollazzi
Diplomant: Simon Simčič   
Namen naloge je prikazati uporabnost geotekstila pri dimenzioniranju cestnih konstrukcij na mehkih tleh. Poda se opis lastnosti različnih geotekstilov in uporabnost v cestogradnji. Opiše se postopek dimenzioniranja fleksibilnih cestnih konstrukcij brez in z geotekstilno ojačitvijo. Z uporabo vrednostne analize se na praktičnem primeru prikaže izbira najugodnejše variante cestne konstrukcije.
 Uporaba "ramp meteringa" pri upravljanju s cestno prometnimi tokovi

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: M.Lep    Komentor: M.Renčelj
Diplomant: Matej Ivešič   
1. Uvod
2. Pregled teoretičnih podlag (algoritmov)
3. Pregled tehnologij za realizacijoi "ramp meteringa"
4. Praktični problem in priprava algoritmov za primer dinamičnega preusmerjanja tokov na koridorju Šentilj - Gruškovje
5. Sklep

 INTEREUROPA D.D. - LOGISTIČNI OPERATOR V EVROPSKI UNIJI

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: dr. Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Andrej Novak   
V diplomski nalogi je prikazan pojem logističnega operatorja na splošno in v okviru dejavnosti podjetja Intereuropa, kot ključni dejavnik pri izvajanju logističnih storitev. Predstavljene so tudi dejavnosti in rešitve  za uspešen razvoj in konkurenčen boj na trgu logističnih storitev.
 Podpiranje opaža prekladne konstrukcije nadvoza

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor: Asist. Nataša Šuman
Diplomant: Saša Torbica   

V diplomski nalogi je potrebno izdelati tehnološki elaborat podpiranja opaža prekladne konstrukcije nadvoza, v katerem naj bodo podani osnovni podatki o sami konstrukciji nadvoza. Podrobno naj bo obdelan problem podpiranja opaža nadvoza, z opisom podporne konstrukcije Hünnebeck H33, način izvedbe, statični izračun podporne konstrukcije in terminski plan izvedbe del.

Vsebina:

 

1.                  UVOD

2.                  SPLOŠNI OPIS

3.                  TEHNOLOGIJA PODPIRANJA OPAŽA

4.                  STATIČNI IZRAČUN

5.                  TERMINSKI PLAN PODPIRANJA OPAŽA PREKLADNE KONSTRUKCIJE NADVOZA

6.                  OSTALE VARIANTE OPAŽEVANJA PREKLADNE KONSTRUKCIJE NADVOZA

7.                  SKLEP

8.                  VIRI, LITERATURA

9.                  PRILOGE

 


 POTRESNA ANALIZA AB PROSTORSKEGA OKVIRA

Predmet: POTRESNO INŽENIRSTVO
Mentor: Matjaž Skrinar    Komentor:
Diplomant: Andraž Divjak   

V diplomskem delu se bo napravila potresna analiza armiranobetonskega okvira v skladu s slovenskim standardom EN 1998-1 : 2006 (EC8).
Potresne sile se bodo izračunale s pomočjo modalne analize s spektri odziva, pri kateri bo uporabljen linearno-elastični model konstrukcije in projektni spekter.


 Modeliranje in simulacija odziva dvojnega ovoja stavbe

Predmet: GRADBENA FIZIKA
Mentor: izr. prof. dr. Dean Korošak in doc. dr. Andreja Lutar-Škerbinjek    Komentor:
Diplomant: Primož Fidler   
Namen diplomskega dela je s pomočjo računalniškega modeliranja in energijske simulacije prikazati delovanje dvojnega ovoja stavbe (double-skin facade). Naš cilj je raziskati toplotni odziv dvojnega ovoja stavbe v različnih vremenskih pogojih. Zanima nas predvsem, kako zmanjšati toplotne izgube oz. dobitke in kako določiti primerno prezračevanje medstekelnega prostora. Hkrati želimo v diplomski nalogi proučiti stroške izgradnje pasivne hiše in jih primerjati s stroški gradnje klasične hiše. Prav tako želimo proučiti zmanjšanje stroškov obratovanja hiše na račun zmanjšane porabe energije.
 Sodobna komunalna infrastruktura za nadzor razvejanih komunalnih omrežij na primeru javnega komunalnega podjetja Ptuj

Predmet: VODOVOD IN KANALIZACIJA VS
Mentor: dr. Eugen Petrešin    Komentor: Matjaž Nekrep Perc
Diplomant: Janez Poš   

Uspešno delovanje razvejanih vodovodnih sistemov zahteva ogromno znanja in predvsem sodobne tehnologije.  

V diplomski nalogi bo predstavljeno tako imenovano e-vodovodno omrežje. Tako bo v prihodnje poenostavljeno nadzor, uravnavanje in delovanje kompleksnejših vodovodnih omrežij.


 Termalne vode Prekmurja

Predmet: HIDRAVLIKA
Mentor: dr. Eugen Petrešin    Komentor: Matjaž Nekrep Perc
Diplomant: Sašo Kovačec   
Zaloge primarne energije, ki je skrita v nosilcih energije (premog, nafta, plin), se s sedanjim trendom rasti porabe zmanjšujejo. V prihodnosti bo tako nujno, da ob zmanjšanju zalog primarne energije začnemo še z bolj intenzivnim izkoriščanjem obnovljivih virov energije, kamor štejemo predvsem energijo sonca, biomase, vetra energijo vode in geotermalno energijo.

V diplomski nalogi bomo predstavili možnosti uporabe termalne vode, ki jih trenutno poznamo pri nas in v svetu ter primer možnosti uporabe vrtine v Turnišču.

 


 ŠTUDIJA TEHNOLOGIJE GRADITVE VIADUKTA TABOR NA ODSEKU HC RAZDRTO-VIPAVA

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: Doc.dr. Andrej Štrukelj    Komentor: Asist. Nataša Šuman
Diplomant: Andrej Žiberna   

V diplomskem delu je potrebno podati detajlno študijo tehnologije polje po polje na fiksnem odru in primer njane aplikacije pri gradnji viadukta Tabor na odseku HC Razdrto – Vipava

 1 UVOD

 2 SPLOŠNO O LOKACIJI IN PROMETNI ZASNOVI OBJEKTA

 3 OPIS IN NAČRT UREDITVE GRADBIŠČA

 4 TEHNOLOŠKI OPIS GRADNJE VIADUKTA PO TEHNOLOGIJI POLJE PO POLJE NA FIKSNEM ODRU

 5 PROJEKT BETONA

 6 PRIKAZ TERMINSKEGA PLANA GRADNJE IN PORABE MATERIALOV

 7 SKLEP

 8 VIRI IN LITERATURA

 9 PRILOGE


 Jekleni nadvoz za kolesarje in pešce delžine 16 m

Predmet: KOVINSKE GRADNJE VS
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Simon Šilih
Diplomant: Mitja Mar   
Diplomsko delo obravnava zasnovo, računsko analizo in dimenzioniranjer jeklenega nadvoza za kolesarje in pešce skupnega razpona 16 m in širine 3,6 m. Nadvoz je zgrajen iz jeklenih valjanih profilov in armiranobetonske plošče, ki skupaj tvorijo sovprežni nosilni sistem.  Dimenzioniranje nadvoza je izvedeno v skladu z evropskimi predpisi Eurocode 1, 2, 3 in 4. Na koncu so izračunani izdelavni stroški obravnavanega nadvoza.
 Priprava površine jeklenih konstrukcij za zaščito pred korozijo s premazi

Predmet: JEKLENE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Uroš Klanšek
Diplomant: Uroš Uršnik   
Diplomsko delo vsebuje pregled korozije jekla, tipe korozije in njihove uničujoče učinke. Proti učinkom korozije je izpostavljen sistem zaščite s premazi, katerih nanos se opravlja na primerno pripravljeno jekleno površino. Navedena so premazna sredstva, njihove lastnosti, uporabna področja in možnosti kombiniranja med njimi. Opisani so načini priprave površin in njihova kontrola. Prikazani so pogoji, načini in kontrola premaznih sredstev ter kratek pregled veljavnih predpisov.
 RAVNANJE Z ODPADKI V OBČINI ORMOŽ S POUDARKOM NA LOČENEM ZBIRANJU FRAKCIJ IN PRIPADAJOČO ZAKONODAJO

Predmet: VODOVOD IN KANALIZACIJA VS
Mentor: dr. Eugen Petrešin    Komentor: Matjaž Nekrep Perc
Diplomant: Jožica Gomboc   
Ravnanje  z  odpadki  v  občini  Ormož  s  poudarkom  na  ločenem  zbiranju frakcij  in  pripadajočo  zakonodajo daje smernice o načinu ravnanja z odpadki, ločenem zbiranju frakcij, vzpostavitve regijskega centra v Hardeški šumi glede na slovenske in evropske standarde.

Naloga vsebuje dejansko stanje zbiranja in deponiranja odpadkov, ločenega zbiranja frakcij, možnost vzpostavitve regijskega centra ter podaja smernice razvoja in izboljšav na tem področju.

Razvoj je nakazan v ločenem zbiranju odpadkov, možnosti  vzpostavitve regijskega centra za ravnanje z odpadki v Hardeški šumi  pa predstavlja rešitev zmanjševanja količin odloženih odpadkov na deponijo. Študija obravnava odpadke , ki jih je možno koristno predelati, ter ureditev same deponije z urejenostjo izcednih in zalednih voda.

 UREJENOST POVRŠIN ZA GIBALNO OVIRANE LJUDI V NASELJU HOČE

Predmet: PROMETNI OBJEKTI IN PROSTOR VS
Mentor: pred. Uroš Lobnik, udia.    Komentor:
Diplomant: Igor Greifoner   

Diplomska naloga prinaša analizo urejenosti prometnih površin za gibalno ovirane ljudi na območjih javnih objektov v naselju Hoče. Na poldagi analize so podani predlogi za preureditev prometnih pošvrinza gibalno ovirane osebe pred javnimi objeti v nasleju Hoče. Naloga v zaključku podaja koncept preurejanja prometnih površin v naselju hoče za potebe gibalno oviranih ljudi.


 PROUČITEV MOŽNOSTI TIPIZACIJE UKREPOV IN NAPRAV ZA UMIRJANJE PROMETA

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Mentor: Tollazzi    Komentor: Renčelj
Diplomant: Miha Zalokar   

Proučiti in raziskati je potrebno različne možnosti uporabe določenih vrst ukrepov in naprav za umirjanje prometa. Poseben poudarek naj bo na obravnavi fizičnih ukrepov in naprav za umirjanje prometa.

Namen in cilj naloge je analizirati posamezno skupino ukrepov in naprav za umirjanje prometa, razdelati vse možne vrste in načine njihove uporabe ter vse dobljene rešitve in situacije izrisati ter prikazati s shemami.


 Preveritev ustreznosti uvedbe alternativnega koridorja na relaciji Maribor - Hajdina

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Mentor: Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Bojana Urbanija   

Preverite ustreznost uvedbe alternativnega koridorja za tranzitni promet med Avstrijo in Hrvaško (Maribor - Hajdina).

Preveritev izvedite za vse globalne kriterije upoštevaje predviden plan izgradnje AC omrežja.

 

 


 Preveritev ustreznosti uvedbe krožnega križišča na cesti R1 277 1430 Sl. Gradec - Kotlje

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Mentor: Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Peter Kocmut   

Obdelajte splošne kriterije za upravičenost izvedbe krožnega križišča in njihovo izpolnjevanje v primeru obstoječega križišča na cesti R1 277 1423 Sl. Gradec - Kotlje.

V primeru izpolnejvanja pogojev za izvedbo krožnega križišča, izdelajte idejno zasnovo rešitve upoštevaje realne razmere v obravnavanem križišču.

 


 IZBOLJŠANJE RAVNI PROMETNE VARNOSTI V PREDORIH S TAKOJŠNJIMI UKREPI

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Mentor: Tollazzi    Komentor: Kovše
Diplomant: Denk Tomaž   

Predstavite smernice vodilnih držav iz področja varnostnih zahtev v predorih, predelajte obstoječe sisteme vgrajene v Slovenske predore.

 

 

Predlagajte izboljšave, ki bi ob vlaganju sredstev v nova spoznanja in varnostne sisteme še dodatno izboljšala varnosti vidik v predorih naše države.

 

 


 TEHNOLOGIJA GRADNJE DVIGALNEGA JAŠKA NA OBJEKTU POSLOVNI CENTER EMO ET

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Samo LUBEJ    Komentor:
Diplomant: Tomislav Žlavs   

V diplomski nalogi je potrebno obdelati tehnologijo vgradnje enocevnega dvigalnega jaška in izdelati opažne načrte za sistem klasičnega opaževanja oziroma po sistemu Doka. Opraviti je potrebno tehnično in ekonomsko primerjavo obeh sistemov opaževanja.


 ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI DIRKALIŠČA “MOTOPARK HARDEK”

Predmet: CESTE
Mentor: Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Tomaž Štrafela   

Izdelajte študijo izvedljivosti cestno-hitrostnega dirkališča »Motopark Hardek«, na območju glinokopa Hardeška šuma v občini Ormož. 

Proučite standarde FIA in FIM za cestno-hitrostna dirkališča, lokacijske možnosti, primerjavo obstoječih dirkališč, preračun vozno-dinamičnih karakteristik dirkališča, izdelajte idejno programske zasnove projekta in idejne načrte vključno z oceno vrednosti investicije.

 


 Konstruiranje mostne konstrukcije s programom ALLPLAN

Predmet: MOSTOVI
Mentor: Bedenik Branko    Komentor: Milan Kuhta, Samo Medved
Diplomant: Matevž Kralj   

Problem diplomske naloge bo prostorski prikaz konstruiranja mostne konstrukcije. Prikazano bo konstruiranje opažnih in armaturnih načrtov ter modeliranje modela mostu preko pekrskega potoka, vzporedno pa bo prikazana tudi gradnja tega mostu preko fotografij z gradbišča. Zraven tega bo animacijsko prikazana tudi faznost gradnje viadukta Šumljak.

 

Problem konstruiranja bomo prikazali z računalniškim programom ALLPLAN, ki pokriva vsa področja projektiranja, ki so organizirana v modulih. Tako ne potrebujemo dodatnih programov, saj celoten projekt izdelamo v enem sistemu.

 

 

 

 

 


 DOLOČITEV KONKURENČNIH RAZPONOV RAZLIČNIH TIPOV JEKLENIH INDUSTRIJSKIH HAL

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Uroš Klanšek
Diplomant: Polonca Drevenšek Ranfl   
Diplomsko delo obravnava konkurenčne razpone treh različnih tipov jeklenih industrijskih hal. Prvi tip hale je izdelan iz polnostenskih valjanih I profilov, drugi ima palične nosilce in stebre iz I profilov, tretji tip pa predstavlja palični okvir v celoti. Za omenjene tipe hal je pri različnih materialih, razponih in nosilnostih mostnega žerjava bilo potrebno poizkati izračunane mase konstrukcij in stroške za izdelavo. Podatki so vzeti iz seminarskih in diplomskih nalog. Izvedena je primerjava mas in izdelavnih stroškov hal. Narisani so primerjalni diagrami, ki pokažejo najkonkurenčnejši tip hale za določen razpon.

 Potenciali IFC za celovito podporo življenjskega cikla gradbenega objekta

Predmet: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA VS
Mentor: Andrej Tibaut    Komentor:
Diplomant: Boštjan Goričan   

Diplomska naloga zahteva razumevanje življenjskega cikla gradbenega objekta (načrtovanje, gradnja, upravljanje, razgradnja) in študij Industry Foundation Classes (IFC) za podporo informacijskih tokov in modela gradbenega objekta (Building Information Model - BIM). Praktični del naloge vsebuje pregled in demonstracijo dobre prakse uporabe IFC v okviru obstoječih programskih orodij.


 Tehnologija zidanja

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor:
Diplomant: Boštjan Repa   

V diplomskem delu je potrebno obdelati postopke s področja tehnologije zidanja z opečnimi zidaki, kamnom in drugimi materiali. Pri tem je potrebno predstaviti tradicionalne in sodobne tehnike za izvedbo različnih konstrukcijskih elementov zgradb.

Vsebina:
1.0 Uvod
2.0 Zidovi in stebri
3.0 Temelji
4.0 Dimniki
5.0 Loki in oboki
6.0 Varstveni ukrepi pri zidanju
7.0 Rezultati raziskav in sklepne misli
8.0 Viri in literature

 


 RACIONALIZACIJA PREVOZA ODPADKOV NA LOKALNI RAVNI

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo Cesnik, univ.dipl.inž.prom.    Komentor: Mojca Jazbinšek, dipl. upravna organizatorka
Diplomant: Janja Cizerle   

V diplomski nalogi naj se kandidat (ka) osredotoči na spremljanje in optimiziranje  prevoznih procesov pri ravnanju s komunalnimi odpadki na nivoju lokalne skupnosti.

 V nalogi je potrebno raziskati naslednje probleme:

 

 


 Tehnologija izdelave in vgradnje litega asfalta

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Samo LUBEJ    Komentor:
Diplomant: Matej JAGODIČ   

V diplomski nalogi je potrebno obdelati:

- komponente litega asfalta,

- proizvodnjo litega asfalta,

- vgradnjo litega asfalta in

- kriterije kvalitete.

Naloga naj temelji na upoštevanju veljavnih predpisov in praktičnem primeru.


 Tehnologija proizvodnje agregata gramoznice Pleterje

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor:
Diplomant: Maja Kumer   

Namen diplomske naloge je podati zahtevane detajlne raziskave bodoče gramoznice v pogledu možnosti izkoriščanja kot tudi v pogledu kvalitete surovega materiala. Potrebno je detajlno poznavanje granulometrijske sestave, stopnje nečistoče ter fizikalno – kemijskih karakteristik agregata, potrebnega za izdelavo betonov. Praktični primer obravnava gramoznico Pleterje.

1. Uvod

2. Gradbeni stroji

3. Separacija

4. SIST-EN 12620:2002

5. Praktični primer

6. Agregat za beton

7. Zaključek

8. Literatura


 Idejne rešitve sanacije jezu na vodotoku 2. reda

Predmet: HIDROMEHANIKA IN HIDRAVLIKA VS
Mentor: izr. prof. dr. Renata Jecl    Komentor: red. prof. dr. Franci Steinman (FGG UL)
Diplomant: Aleš Robič   

V diplomskem delu pričakujemo predstavitev treh idejnih rešitve za rekonstrukcijo dotrajanega jezu. Po zasnovi bodo različne, saj predstavljajo rešitve iz treh obdobij, v katerih so se uporabljali razpoložljivi materiali in tehnike gradnje. Pri jezovih majhnih višin so se v preteklosti uporabljale konstrukcije, zložene iz oblic in kamenja (kašte), kasneje pa so se gradile hrapave drče oziroma betonski jezovi. Betonskim zgradbam so danes pogosto dodani vizualni elementi, ki na zunaj dajejo vtis, kot da gre za ohranjanje tradicionalno značilnih kaštnih jezov.

Za lokacijo na manjšem vodotoku se pričakuje izdelava primerjalne analize treh idejnih rešitev. S hidravličnim dimenzioniranjem se preveri, ali dosegajo vse tri zasnove z različnimi konstrukcijskimi elementi po funkciji iste cilje. Čo bo dokazano, da se z vsemi tremi rešitvami doseže enaka (zaželena) funkcija jezu, se opravi še poenostavljena, fazi izdelave tehnične dokumentacije primerna statična analiza vodnih zgradb in analiza stroškov, tj. popis del in projektantski predračun.

Poudarek pri izdelavi naloge je na primerjavi različni zasnov, gledano s hidrotehniških vidikov. Pri enakem stanju odtočnega režima se pričakuje, da bodo za vsako rešitev podane različne kombinacije vodogradbenih elementov, ki zagotavljajo primerne razmere tako v sušnih kot v visokovodnih pogojih. Pri vseh nastalih projektnih obremenitvah pa morajo seveda objekti ostati trdni in stabilni.


 Gradbena pogodba med glavnim izvajalcem in podizvajalcem

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: pred. Meta Zajc Pogorelčnik    Komentor: Tadeja Fendre
Diplomant: Anton Iršič   

Pri graditvi objektov glavni izvajalec oziroma investitor sklene več pogodb z ostalimi udeleženci gradnje oz. svojimi podizvajalci. Gradbena pogodba je soglasna izjava dveh ali več strank, ki podpisnike zavezuje in jim daje tudi pravice, hkrati pa mora gradbena pogodba zagotavljati relativno enostavno rešitev spora na transparenten način, če bi do njega prišlo.  

 

Sklenitev gradbene pogodbe temelji na Zakonu o graditvi objektov, Gradbenih uzancah, Zakonu o javnih naročilih… ter ostalih predpisih, normah in standardih s področja graditve objektov.

 

V pogodbenem pravu načeloma velja, da lahko stranki svobodno urejata svoje obligacijsko razmerje, ko določata medsebojne pravice in obveznosti. Zaradi svobodnega urejanja obligacijskih razmerij bodo v diplomskem delu čim bolj podrobno opredeljene pasti in rešitve za vsak bistveni element pogodbe. Cilj vsake gradbene pogodbe mora biti preglednost, jasnost poslov in takšne pravne podlage, ki uravnoteženo porazdeljujejo pravice in obveznosti investitorja oziroma glavnega izvajalca kot tudi podizvajalca. V enako zaščito, zavezovanja in dajanja pravic obeh pogodbenih strank se lahko sestavi in sklene dobra gradbena pogodba, v kateri pa morajo biti jasno in nedvoumno določeni bistveni elementi pogodbe.

 

Predvidena zasnova in vsebina diplomskega dela:

 

1. UVOD

2. GLAVNI NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA

3. HIPOTEZE IN TRDITVE

4. GRADBENA POGODBA 

            4.1 Predmet pogodbe 

            4.2 Vrsta in obseg del 

            4.3 Pogodbena cena 

            4.4 Obračun in plačilo izvedenih del 

            4.5 Rok izvedbe del 

            4.6 Pravice in obveznosti naročnika 

            4.7 Pravice in obveznosti izvajalca 

            4.8 Jamstva in garancije 

            4.9 Pogodbene kazni in nadomestilo škode 

            4.10 Pooblaščeni predstavniki 

            4.11 Reševanje sporov 

            4.12 Ostala določila oz. končne določbe 

5. ZAKLJUČEK 

6. VIRI IN LITERATURA 

7. PRILOGE 


 Viseči jekleni most razpona 70 m

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Simon Šilih
Diplomant: Tomaž Kavnik   
Diplomsko delo obravnava zasnovo in računsko analizo konstrukcije visečega cestnega mostu razpona 70 m. Most ima dva vozna pasova širine 3 m in dva pločnika. Skupna širina mostu znaša 8 m. Jekleni elementi mostu so izdelani iz jekla S 235, vozna plošča iz betona C40/50, oba nosilna kabla premera 200 mm  iz jekla trdnosti 152 kN/cm2, vešalke premera 50 mm pa iz jekla trnosti 134 kN/cm2. Pri analizi obtežb in dimenzioniranju so uporabljeni evropski standardi Eurocode 1, 2, 3 in 8. Na koncu so izračunani stroški materiala in masa mostne konstrukcije.
 OPTIMIRANJE VZDRŽEVANJA KRETNIC Z VGRADNJO KOTALNIH NAPRAV

Predmet: ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA VS
Mentor: viš.pred.mag. Ljubo Žerak    Komentor:
Diplomant: Tamara Golob   

V Svetu in Evropi se uveljavljajo in vgrajujejo novi sistemi, ki omogočajo, da se stroški povezani s čiščenjem in mazanjem kretnic zmanjšajo ali povsem odpravijo. To so kotalne naprave, katerih funkcija je, da ostrico premaknejo preko vgrajenih valjčkov in s tem odpravijo drsenje po drsalnikih. S tem se torej izognemo trenju med ostrico in drsalnikom ter posledično mazanju in čiščenju drsalnikov.

V diplomski nalogi je treba, glede na različne tipe in proizvajalce kotalnih naprav, ugotoviti katera kotalna naprava je najbolj kompatibilna in cenovno ugodna za vgradnjo na Slovenskih železnicah. Na osnovi tega je treba prikazati za koliko se zmanjšajo stroški vzdrževanja in kdaj se povrne investicija v to kotalno napravo. Prikazati je treba tudi prednost uporabe kotalne naprave v primerjavi s trenutnim vzdrževanjem ter prednosti in slabosti posameznega  vzdrževanja kretnic. Glavni cilj diplomskega dela je torej podati upravičenost vgradnje kotalne naprave v kretnice na Slovenskih železnicah.

 

 

 

 

 

 


 Montažna krožna križišča

Predmet: CESTNA KRIŽIŠČA
Mentor: Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Blanka Grajfoner   

Opišite lastnosti montažnih krožnih križišč in jih primerjajte z običajnimi krožnimi križišči. Podajte razloge za njihovo uporabo in opišite faze izvedbe montažnega krožnega križišča.

 

 

Predstavite izkušnje z izvedbo montažnih krožnih križišč v tujini (Italija, Francija,…) in predstavite montažna krožna križišča, ki so bila izvedena v Sloveniji. Primerjajte te izkušnje med seboj in ugotovite podobnosti oz. razlike.


 PROBLEMATIKA PREVISOKIH VOZIL NA AC OMREŽJU PRI PREDORIH

Predmet: PROJEKTIRANJE CEST IN KRIŽIŠČ
Mentor: Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Staša Cajnkar   

Raziščite vzroke in posledice previsokih vozil na slovenskem AC omrežju.

S pomočjo terenskih raziskav in analize razne dokumentacije slovenskih in že uporabljenih primerljivih tujih sistemov reševanja tovrstne problematike, predlagajte ustrezno rešitev za slovenske razmere.

Podajte predloge posodobitve zakonodaje in protokolov.

Podajte predlog za lokacije merilcev višin in postopek obravnavanja previsokih vozil.


 IT podpora za projektno komunikacijo

Predmet: INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA VS
Mentor: Danijel Rebolj    Komentor:
Diplomant: Alojz Hren   

Namen diplomskega dela je analizirati in prikazati informacijske tokove v projektu in raziskati informacijske tehnologije, ki omogočajo učinkovito podporo za projektno komunikacijo.


 ORGANIZACIJA SLOVENSKIH ŽELEZNIC

Predmet: OSNOVE TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJ
Mentor: red.prof.dr. Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Cvetka Jurkošek   

V diplomi je predstavljeno naslednje: Teoretične značilnosti organizacije podjetja, Analiza in struktura organizacijske strukture Slovenskih železnic, Analiza in ocena poslovanja Slovenskih železnic, Predlog novega modela organizacije Slovenskih železnic


 KONSTRUKCIJA LESENE MONTAŽNE MARLES HIŠE IN ANALIZA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA

Predmet: LESENE KONSTRUKCIJE
Mentor: izr.prof.dr. Miroslav Premrov    Komentor: prof. dr. Boris Snoj, pred. Milan Kuhta
Diplomant: Rok Cimerman   

V diplomski nalogi bomo predstavili gradnjo lesenih montažnih hiš. S pomočjo programa Allplan 2006, bomo izdelali tridimenzionalne konstrukcije lesenih panelov in izrisali načrte hiše Mila 84 ter vzpostavili komunikacijo s trgom. Končni izdelek naloge je 3D predstavitev montažne lesene hiše proizvajalca Marles hiše Maribor d.o.o. in raziskava vpliva te predstavitve na komunikacijo s trgom.

  

 

Problem predstavlja prikaz bivalnega okolja posameznega tipa hiše potencialnim kupcem/uporabnikom. Ti si iz tlorisa ne morejo prav predstavljati izgleda hiše. V ta namen  bomo izdelali tridimenzionalno podobo hiše, ki bo pripomogla k lažji predstavitvi hiše, njenih notranjih razporeditev in vplivala na odločitev potencialnih kupcev za njen nakup.

  

Namen naloge je z ustreznimi postopki (3D modeliranje v programu ALLPLAN, fotografije gradnje, opisi tehnoloških postopkov) doseči možnost nazorne predstavitve hiš, tudi tistih, ki niso vzorčne.


 Tehnološki postopek pridobivanja drobljenca za tampon v gramoznici gradbenega podjetja Radlje in njegova uporaba

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor:
Diplomant: Melanja Goričan   

V diplomskem delu je potrebno podrobno prikazati tehnologijo proizvodnje mineralnega agregata v gramoznici GP Radlje pred in po sanaciji. Predstaviti je potrebno tudi potrebno mehanizacijo z ustreznim izračunom kapacitet delovnih strojev.

1.      UVOD

2.      TEHNIČNI DEL

3.      TEHNOLOŠKI  PROCES PRIDOBIVANJA DROBLJENCA ZA TAMPON

4.      UPORABA IN IZVEDBA TAMPONA

5.      PRESKUS DROBLJENCA ZA TAMPON

6.      ZAKLJUČEK

7.      VIRI IN LITERATURA

8.      PRILOGE


 Racionalizacija procesa proizvodnje storitev v cestnem tovornem prometu

Predmet: OSNOVE TRANSPORTNIH TEHNOLOGIJ
Mentor: red.prof.dr Ratko Zelenika    Komentor: -
Diplomant: Rok Založnik   
Namen diplomskega dela je predstaviti osnovne pojme kot so transport, promet in vrste transporta. V nadaljevanju so pojasnjene temeljne značilnosti prometne industrije. Analizirati je potrebno proces in elemente proizvodnje storitev v cestnem tovornem prometu ter predstaviti sodobne transportne tehnologije, ki se uporabljajo v cestnem tovornem prometu. Na koncu so predlagane aktivnosti za racionalnejšo proizvodnjo storitev v cestnem tovornem prometu.
 Znižanje stroškov in posodobitev proizvodnje v betonarni in separaciji Sv. Vid, GP Radlje d.d.

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: doc.dr. Andrej Štrukelj; prof.dr. Polona Tominc    Komentor: Nataša Šuman
Diplomant: Mirko Petrič   

V diplomskI nalogi je potrebno podrobno obdelati probleme, ki se pojavljajo v betonarni in separaciji Sv. Vid (GP Radlje) zaradi stare tehnologije predelave agregatov in priprave betonov, tako na operativni kot tudi na ekonomski ravni. Predstavti je potrebno možne rešitve, ter vpeljavo le-teh v prakso. Glavni cilj naloge naj bo na operativni ravni predstaviti nove tehnološke rešitve v predelavi agregatov in njihove prednosti, na ekonomski ravni pa ugotoviti dejanske in pričakovane rezultate teh rešitev.

 

KAZALO:

1. UVOD

2. PREDSTAVITEV PROBLEMA

3. PREDELAVA AGREGATOV

4. PROIZVODNJA BETONOV– NEKATERI VIDIKI  
    ZNIŽANJA STROŠKOV

5. SKLEP

6. VIRI, LITERATURA

7. PRILOGE


 TRIETAŽNA JEKLENA HALA DIMENZIJ 3X7X60 M IZ JEKLA S 355 S TREMI MOSTNIMI ŽERJAVI NOSILNOSTI 50 KN

Predmet: KOVINSKE GRADNJE VS
Mentor: dr. Stojan Kravanja    Komentor: dr. Simon Šilih
Diplomant: Simon Klisarič   

Diplomsko delo obravnava zasnovo, računsko analizo in dimenzioniranje trietažne jeklene hale dimenzij 3x7x60 m. Hala je zgrajena iz vročevaljanih jeklenih profilov S 355. Stropne plošče so prednapete votle plošče. Transport bremen je v prvi etaži predviden s tremi mostnimi žerjavi nosilnosti 50 kN. Dimenzioniranje konstrukcije je izvedeno v skladu z Eurocode 1, 3 in 8. Na koncu so še izračunani masa in izdelavni stoški konstrukcije hale. 


 Geotehnično opazovanje globokega vkopa Dragučova

Predmet: MEHANIKA TAL S TEMELJENJEM VS
Mentor: prof.dr. Stanislav Škrabl    Komentor:
Diplomant: Danko Dušanka   
Vsebina:
1. Uvod
2. Globoki vkopi v slabih hribinskih formacijah
3. Splošni opis in namen opazovanja
4. Geološko-geotehnične razmere na območju globokega vkopa Dragučova
5. Monitoring globokega vkopa
6. Primerjava predvidenih in dejanskih geološko-geotehničnih razmer
7. Zaključek

 Primerjava tehnoloških postopkov kompostiranja ob odlagališču odpadkov

Predmet: VARSTVO OKOLJA
Mentor: doc. dr. Vesna SMAKA KINCL, univ. dipl. inž.    Komentor:
Diplomant: Sašo POCAJT   
Cilj diplomske naloge je izdelava tehnološkega projekta z izborom ustrezne tehnologije kompostiranja bioloških odpadkov na urejeni površini po zahtevah veljavnih predpisov s področja ravnanja z biološkimi odpadki in s področja varstva okolja z upoštevanjem načel ekonomske upravičenosti.
 Tehnološka prilagoditev odlagališča nenevarnih odpadkov Pragersko glede na zahteve okoljskih predpisov

Predmet: VARSTVO OKOLJA
Mentor: doc. dr. Vesna SMAKA KINCL, univ. dipl. inž.    Komentor:
Diplomant: Sonja KRUH   
Cilj naloge je predstavitev značilnosti in trendov glede tehnoloških prilagoditev odlagališč za nenevarne odpadke v Sloveniji s poudarkom na značilnostih odlagališča nenevarnih odpadkov Pragersko. V nalogi bodo razedelane tehnološke prilagoditve sanacije obstoječega odlagališča in ureditev novega dela odlagališča.
 Uporaba GoSoft 2000 za optimiranje distribucije zdravil in potrošnega materiala v bolnišnicah

Predmet: POSLOVNA LOGISTIKA - VS
Mentor: Stane Božičnik    Komentor:
Diplomant: Gorazd Zdolšek   

Diplomska naloga obravnava sodobne programske rešitve za optimiranje logističnih procesov na področju zdravil in potrošnega materiala za bolnišnice. Naloga primerjalno proučuje različne rešitve na obravnavanem področju v različnih državah in poda predlog možnih novih rešitev na obravnavanem področju v Sloveniji.


 Preučitev možnosti izvedbe ukrepov za umirjanje prometa v nivojskih križiščih

Predmet: MESTNE PROMETNE POVRŠINE
Mentor: Tollazzi    Komentor:
Diplomant: Sašo Njenjić   

Opredeliti je potrebno možnosti uvedbe ukrepov za umirjanje prometa v nivojskih križiščih, postaviti osnovne kriterije za izbiro ustreznega ukrepa ter opisati nekatere od možnih oblik ukrepov.

 


 Uporaba kartografskih podlag pri vodenju gradbišč

Predmet: GEODEZIJA VS
Mentor: doc.dr. Boštjan kovačič    Komentor:
Diplomant: Novak Boštjan   
Naloga temelji na uporabi geodetskih kartografskih podlag, katere se uporabljajo pri vodenju gradbišč. Tu predvsem mislimo na dostopne vire ter njihova uporaba v praksi. Smatram, da bi vsak inž. gradb. moral poznati osnove kartografije ter uporabo načrtov v praksi. Tako bi naloga temeljila na praktočnem primeru.
Kratka vsebina:
Uvod - zgodovina kartografije in uporaba
GURS - dostopnost do podatkov
Potrebni viri pri vodenju gradbišč in opis
Praktični primer
Zaključek

 Tehnološki elaborat za gradnjo Ekonomske šole v Mursko Soboti

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor: asist. Nataša Šuman
Diplomant: Robert Krajnc   

V diplomskem delu je potrebno prikazati tehnološki elaborat za izgradnjo Ekonomske šole Murska Sobota. Vsebina elaborata naj zajema: opis objekta, ureditev in organizacijo gradbišča v območju izvajanja del, tehnologijo izvajanja del , projekt betona s planom odvzema vzorcev, navodila za montažo in demontažo fasadnih odrov, varstvo pri delu in terminski plan.

 

VSEBINA:

1.    UVOD

2.    UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA

3.    TEHNOLOGIJA IZVAJANJA DEL

4.    PROJEKT BETONA S PLANOM ODVZEMA VZORCEV

5.    TEMELJENJE ŽERJAVNE PROGE LM 63 HC

6.    FASADNI ODER SPRINT 75 NAVODILA ZA POSTAVITEV IN UPORABO

7.    VARSTVO PRI DELU

8.    SKLEPNE MISLI

9.   VIRI IN LITERATURA

10.   PRILOGE


 Temeljne značilnosti nacionalnih in mednarodnih virov poštnega prometa

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: red. prof.dr. Ratko ZELENIKA    Komentor: MAG. Martin MLAKAR, univ.dipl.pravnik
Diplomant: Dejan Pacher   
Namen diplomskega dela je prikazati pomembnost in vpliv pravnih virov tako nacionalnih kot mednarodnih na izvrševanje storitev poštnega prometa. Potrebno je zajeti veljavno zakonodajo tako v Sloveniji kot v EU, ter opisati pravni odnos za opravljanje storitev med sosednjimi državami.
 MERJENJE TOKA V REKAH Z ADMP

Predmet: HIDROMEHANIKA IN HIDRAVLIKA VS
Mentor: Matjaž Nekrep Perc    Komentor: Janja Kramer
Diplomant: Peter Mlaker   
Meritve pretokov omogočajo pridobitev podatkov, ki so odločilni pri projektiranju vseh, s tekočimi vodami povezanih, posegih v prostoru. Predmet raziskovanja v diplomskem delu je predstavitev delovanja in prednosti akustičnega Dopplerjevega merilnika pretokov. Metoda omogoča poenostavljeno merjenje pretokov, večje prilagajanje ekstremnim pogojem, lažjo izvedljivost meritev in merjenje na mestih, ki so bila prej za izvajanje meritev večkrat nedostopna.
 Vpliv variacije mase konstrukcije na potresno analizo

Predmet: POTRESNO INŽENIRSTVO
Mentor: Matjaž Skrinar    Komentor:
Diplomant: Andrej Bojnec   

Diplomsko delo bo analiziralo vpliv različnih velikosti mas, ki sledijo iz predpisanih spremenljivih vplivov na konstrukcijo, na velikost in razporeditev potresne obtežbe.
V nalogi se bo analizirala večetažna konstrukcija z uporabo dveh ravninskih modelov (za vsako posamezno prečno smer), ter izvedel izračun velikosti ter porazdelitve dobljene potresne sile.


 STATIČNA IN TRDNOSTNA ANALIZA LESENE SKELETNE MONTAŽNE HIŠE

Predmet: LESENE KONSTRUKCIJE
Mentor: izr.prof.dr. Miroslav Premrov    Komentor: Matjaž Tajnik
Diplomant: Boštjan Ber   

Predmet raziskovanja je statična in trdnostna analiza lesene montažne stanovanjske hiše po predpisih Eurocode. Potrebno je konstruirati in preveriti ali dimenzije prerezov ter priključkov zadoščajo ustreznim pogojem dimenzioniranja.

Namen diplomskega dela je predstavitev konstruiranja lesene montažne stanovanjske hiše po principu prostorskega okvirja, ki hkrati služi kot shema preračuna skeletnih lesenih stanovanjskih objektov po novem evropskem standardu. Računska analiza z dimenzioniranjem se izvede v skladu s predpisi Eurocode. Potrebno je izvesti analizo prerezov in priključkov, če  le-ti po predpisih ustrezajo.


 Referenčni jekleni objekti sveta

Predmet: KOVINSKE GRADNJE VS
Mentor: prof.dr. Stojan Kravanja    Komentor: doc.dr. Simon Šilih
Diplomant: Drago Žnidarič   
Diplomsko delo obravnava izdelane, še nedokončane in samo načrtovane jeklene gradnje: jeklene mostove, nebotičnike, stolpe, hangarje ter hale, arene in stadione. Delo podrobno vsebuje kratek opis največjih jeklenih gradenj sveta. Opis vsake svetovne reference vsebuje vsaj sliko, dimenzije in letnico izgradnje. Jeklene gradnje (mostovi, stolpnice in stolpi) so po vrsti statistično podane v tabelah največjih svetovnih dosežkov.  
 Samostojna parkirna ploščad pred osnovno šolo v Poreču

Predmet: PROJEKTIRANJE IN GRADNJA CEST VS
Mentor: prof.dr. Tomaž Tollazzi    Komentor: mag. Marko Renčelj
Diplomant: Matko Tomaž 93506398   

Obdelajte problematiko mirujočega prometa na samostojnih parkirnih ploščadih v bližini mest z velikim številom mlajših udeležencev v prometu.

Aplicirajte spoznanja na konkreten primer take parkirne ploščadi.

Upoštevajte vse vrste udeležencev v prometu, različne načine prihodov otrok v šolo (peš, starši z osebnimi vozili, avtobus).

 

 


 Tehnologija vgradnje in mehanske lastnosti tankoslojnih zaključnih fasadnih ometov

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Pred. Samo LUBEJ    Komentor: Doc. Dr. Andrej Štruklj
Diplomant: Janja Kovač   
Temelj diplomskega dela bo preučevanje razlik med posameznimi prefabriciranimi mešanicami zaključnih ometov različnih proizvajalcev. Preiskovali bomo mehanske lastnosti silikatnih, silikonskih in akrilnih ometov. Teoretični del bo prikazal tehnike vgradnje in deklarirane lastnosti. Praktični del pa bo podal razlike med obravnavanimi ometi (vzorci) ter primerjavo teh vrednosti z meritvami na objektu.
 PRIMERJAVA TANKOSLOJNIH IN DEBELOSLOJNIH MATERIALOV ZA IZVEDBO HORIZONTALNE CESTNE SIGNALIZACIJE

Predmet: PROMET VS
Mentor: Mag. Vlasta Rodošek    Komentor: Miro Zajko univ.dipl.inž.grad.
Diplomant: Josip Segedi   

Predmet diplomskega dela so označbe na voziščih s poudarkom na tehničnih pogojih za izvajanje le teh ter primerjava med tankoslojnimi in debeloslojnimi materiali za izvedbo horizontalne cestne signalizacije.

Struktura diplomskega dela:

1. Uvod

2. Osnovne značilnosti horizontalne cestne signalizacije

3. Tehnični pogoji za izvajanje horizontalne cestne signalizacije

4. Primerjava tankoslojnih in debeloslojnih materialov za izvedbo horizontalne cestne signalizacije

5. Analiza rezltatov primerjave tankoslojnih in debeloslojnih materialov za izvedbo horizontalne cestne signalizacije

6. Sklep


 JEKLENI PETNADSTROPNI TRGOVSKI OBJEKT

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: Prof. dr. Stojan Kravanja    Komentor: Doc. dr. Simon Šilih
Diplomant: Darja Bezovnik   

Diplomsko delo obravnava zasnovo, računsko analizo in dimenzioniranje jeklenega petnadstropnega trgovskega objekta. Objekt je zasnovan v skeletni izvedbi in izdelan iz vročevaljanih I profilov iz jekla S 355. Računska analiza skeleta je izvršena po teoriji II reda. Obtežbe in enačbe dimenzioniranja so definirane po Eurocode 1 in 3. Na koncu so izračunani masa in stroški za izdelavo objekta.


 NOVI RAZGLEDNI STOLP VIŠINE 30 M V DOBROVNIKU

Predmet: JEKLENE KONSTRUKCIJE VS
Mentor: Prof. dr. Stojan Kravanja    Komentor: Doc. dr. Simon Šilih
Diplomant: Peter Čizmazija   
Diplomsko delo obravnava zasnovo, računsko analizo in dimenzioniranje jeklenega razglednega stolpa višine 30 m v Dobrovniku v Prekmurju. Stolp je bil zasnovan podobno kot bistveno manjši obstoječi Maistrov stolp na Zavrhu. Izdelan je iz jekla S 235. Obtežbe na stolp in enačbe dimenzioniranja so bile definirane v skladu z Eurocode 1 in 3. Na koncu je izvedena analiza stroškov za izdelavo stolpa.
 Energijsko varčne inteligentne zgradbe

Predmet: GRADBENA INFORMATIKA
Mentor: Danijel Rebolj    Komentor:
Diplomant: Matija Iršič   

Namen diplomske naloge je raziskati in predstaviti informacijske tehnologije in sisteme t.i. inteligentne zgradbe, s poudarkom na funkciji varčevanja z energijo.


 Uporaba informacijskih tehnologij na področju komunikacije v gradbeništvu

Predmet: GRADBENA INFORMATIKA
Mentor: Danijel Rebolj    Komentor:
Diplomant: Franc Rezar   
Namen diplomskega dela je prikazati način in metode dela obstoječega modela vodenja projekta v fazi projektiranja gradbenih objektov in izdelkov. Naloga vsebuje analizo informacijskih tokov in organizacijskih shem udeležencev v gradbenem projektu ter analitična in informacijska orodja, s katerimi je mogoče informacijske tokove in organizacijo izboljšati.

 Primerjava tehnologij montažne in opečne gradnje stanovanjskih hiš

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor:
Diplomant: Igor Rihtar   

Diplomsko delo naj vsebuje posamezne lastnosti in vrste materialov montažnega objekta. Prikazan naj bo potek izgradnje montažnega objekta in prikaže se naj razlika med tehnologijo montažne in opečne gradnje individualne stanovanjske hiše.

Vsebina:

 1. UVOD
 2. VRSTE MONTAŽNIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV
 3. PROJEKTIRANJE MONTAŽNIH OBJEKTOV
 4. SESTAVNI DELI MONTAŽNEGA ELEMENTA
 5. LASTNOSTI MONTAŽNE HIŠE
 6. KARAKTERISTIČNI PREREZI
 7. PRIPRAVA GRADNJE MONTAŽNEGA OBJEKTA
 8. IZDELAVA MONTAŽNIH ELEMENTOV
 9. POSTAVITEV MONTAŽNE STAVBE
 10. RAZLIKA MED KLASIČNO IN MONTAŽNO GRADNJO
 11. ZAKLJUČEK
 12. LITERATURA, VIRI
 13. PRILOGE

 Tehnologija vgrajevanja asfalta s predstavitvijo uporabljene mehanizacije in njenim izkoristkom na AC odseku Maribor – Lenart I. etapa

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor:
Diplomant: Jovanka Trivič   

V diplomskem delu je potrebno podrobno prikazati potek izgradnje voziščne konstrukcije od prevzema spodnje nosilne plasti. Podrobno je potrebno predstaviti tudi uporabljeno mehanizacijo, spremljanje kakovosti izvedbe in na koncu primerjati teoretične kapacitete strojev in naprav z njihovim dejanskim izkoristkom.

 Vsebina:

 1. UVOD
 2. SPLOŠNO O MEHANIZACIJI
 3. PREDSTAVITEV MEHANIZACIJE ZA ASFALTERSKA DELA
 4. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
 5. PRAKTIČNI PRIMER
 6. KAPACITETE STROJEV
 7. VIRI, LITERATURA
 8. PRILOGE

 REŠITEV PROBLEMA ODPADNIH VOD V OBČINI GORIŠNICA

Predmet: VODOVOD IN KANALIZACIJA VS
Mentor: Matjaž Nekrep Perc    Komentor: Janja Kramer
Diplomant: Jani Trojner   
1.    Naslov teme

REŠITEV PROBLEMA ODPADNIH VOD V OBČINI GORIŠNICA

2.    Opredelitev oziroma opis problema, ki je predmet raziskovanja

Z zviševanjem standarda in rastjo števila prebivalstva postaja odvodnja in čiščenje odpadnih vod bistvenega pomena za ohranitev kvalitete okolja v katerem bivamo. Zato je način odvodnjavanja in kasneje čiščenje odpadnih vod bistvenega pomena za zaščito celotnega ekosistema.

3.    Namen in cilj diplomskega dela

V diplomski nalogi bom predstavil delovanje vakuumske kanalizacije in primer odvodnje odpadne vode v občini Gorišnica, kjer je predviden vakuumski kanalizacijski sistem.

4.    Predvidena struktura poglavij

-    Uvod
-    Zgodovina vakuumske kanalizacije
-    Delovanje vakuumske kanalizacije in njeni sestavni deli
-    Preračun  kanalizacijskega sistema v občini Gorišnica
-    Zaključek
-    Literatura


5.    Seznam predvidene literature in drugih virov

-    ATV DVWK – A 116; Part 1
-    Dr. Eugen Petrešin;    Hidravlični preračun vakuumske kanalizacije – praktične izkušnje in priporočila
-    Rudi Sever;    Idejna študija odvodnje komunalnih odpadnih vod, med ločenim in vakuumskim sistemom kanalizacije za naselja Cven, Krapje, Mota

 Predlog tehnologije za izključitev topotnih mostov na objektu Ulica Veljka Vlahoviča 23-29 v Mariboru

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: pred. Samo LUBEJ    Komentor:
Diplomant: Viljem Klemnčič   

V teoretičnem delu diplomske naloge je potrebno podati definicije in razlage toplotnih mostov ter opisati metode oziroma načine ugotavljanja toplotnih mostov na objektih. V praktičnem delu naloge, pa je potrebno na osnovi pregleda tehnične dokumntacije ter termovizijskega snemanja objekta evidentirati toplotne mstove. Bistvo naloge pa je, da se pripravi optimalna rešitev tehnološkega procesa za sanacijo aktivnih toplotnih mostov.


 OBVLADOVANJE PROJEKTNEGA POSLOVANJA GRADNJE ZA TRG

Predmet: VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Mentor: doc.dr.Igor PŠUNDER, red.prof.dr.Anton HAUC    Komentor:
Diplomant: Andrej CEHTL   

Namen diplomske naloge je  zasnovati model optimalne projektne organizacije mikro podjetja, ki bo obstoječe podjetje v njeni dolgoročni strategiji lansiralo na področje projektno usmerjenih podjetij na področju gradnje za trg, proučiti model za izbor zunanjih izvajalcev posameznih del pri projektih gradnje za trg in zasnovati odločitveni model, s pomočjo katerega management podjetja potrdi ali zavrne nadaljevanje projekta oz. ga vrne v ponovno proučitev.

Vsebina:

 1. Uvod
 2. Značilnosti trga nepremičnin 
 3. Investiranje na področju gradnje za trg 
 4. Uvajanje projektnega managementa v organizaciji 
 5. Model projektne organizacije v podjetju B&A&M d.o.o. 
 6. Model vrednotenja investicij 
 7. Sklepne misli 
 8. Literatura in viri

 TRANSPORT TOVORA V URBANIH OKOLJIH IN MESTNA LOGISTIKA

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo CESNIK, univ. dipl. inž. prom.    Komentor: mag. Sebastian TOPLAK, univ. dipl. inž. prom.
Diplomant: Jure VREČKO   

V diplomskem delu je potrebno obravnavati:


 ORGANIZIRANJE PREVOZNIH PROCESOV ŽIVIL ŽIVALSKEGA POREKLA

Predmet: TEHNOLOGIJA CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo CESNIK, univ.dipl.inž.prom.    Komentor: mag. Sebastian TOPLAK, univ.dipl.inž.prom.
Diplomant: Aleš AHLIN   

V diplomski nalogi je potrebno:

 


 ANALIZA UREJENOSTI POVRŠIN ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE V ZDRAVILIŠČU ROGAŠKA SLATINA

Predmet: URBANISTIČNO PLANIRANJE VS
Mentor: pred. Uroš Lobnik, udia.    Komentor:
Diplomant: Klementina Pobežin   
Diplomska naloga vrednoti urejenost površin za gibalno ovirane osebe na območju zdravilišča Rogaška Slatina. Naloga je sestavljena iz teoretičnega ter analitičnega dela. V teoretičnem delu se podajo kriteriji, smernice ter načini urejanja povšrin za gibalno ovirane osebe. Cilj naloge je izdelava ocene obstoječega stanja urejenosti površin za gibalno ovirane osebe ter nabora predlogov za izboljšanje zatečenega stanja.
 Vpliv komunalne opremljenosti na ceno stavbnih zemljišč

Predmet: VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Mentor: doc. dr. Igor PŠUNDER; izr. prof. dr.Borut BRATINA    Komentor:
Diplomant: Metka BLAZNIK   

Obdelati je potrebno: pregled in razvoj ter pomen samega pojma zemljišča skozi zgodovino, njegovo zakonsko osnovo in prehod iz administrativnega v tržno ocenjevanje. S podrobnejšo obravnavo je potrebno obdelati problematiko prodaje zemljišč v Sloveniji in Celjski regiji (oglaševane cene zemljišč, analiza prodajanih zemljišč ter postopek za pripravo zemljišč za izgradnjo potrebne infrastrukture).

Vsebina:

 1. UVOD
 2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
 3. PROBLEMATIKA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI
 4. STAVBNA ZEMLJIŠČA V SAVINSKI REGIJI
 5. SKLEP
 6. VIRI IN LITERATURA

 Jekleni viseči cestni most dolžine 100 m

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: Prof.dr. Stojan Kravanja    Komentor: Doc.dr. Simon Šilih
Diplomant: Ernest Pavlin   
Diplomsko delo obravnava zasnovo, računsko analizo in dimenzioniranje jeklenega visečega cestenega mostu dolžine 100 m. Most ima dva pilona višine 20 m, rezpon med njima pa znaša 75 m. Širina mostu znaša 8.6 m. Material konstrukcije je jeklo S 235. Nosilna kabla premera 150 mm sta izvedena iz  jekla fu 177 kN/cm2. Izračunane so tri možne variante mostu s tremi različnimi višinami pilonov. Detaljno je potem obravnavana optimalna varianta. Na koncu so izračunani stroški za izdelavo in masa konstrukcije mostu.  
 Zasnova omrežja kolesarskih poti v Šaleški dolini

Predmet: PROMETNI OBJEKTI IN PROSTOR VS
Mentor: pred. Uroš Lobnik, univ. dipl. inž. arh.    Komentor:
Diplomant: Sovinek Robert   
Diplomska naloga vzpostavlja predlog zasnove omrežja kolesarskih poti v Šaleški dolini. Naloga je razdeljena na teoretični in aplikativni del. V teoretičnem delu naloga opredeli prvine načrtovanja omrežja kolesarskih poti. V aplikativnem delu kandidat analizira stanje v prostoru in na podlagi analize vzpostavi smernice za izdelavo omrežja kolesarskih poti.
 Pomembnost slovenskih in multilateralnih virov v cestnem prometu

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: red. prof.dr. Ratko ZELENIKA    Komentor: -
Diplomant: Katja ŠKRABL   
Ustrezno poznavanje pravnih pravil slovenskih in multilateralnih pravnih virov omogoča kvalitetno urejanje obveznosti, pravic in dolžnosti pravnih subjektov v potniškem in tovornem slovenskem in mednarodnem cestnem prometu. Da se lahko cestni promet zadovoljivo odvija je potrebno poznati in tako uspešno uporabljati pravna pravila in določbe v nacionalnem in mednarodnem cvestnem prometu.
 Odnosi med udeleženci v prometu in prometna etika

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: mag. Stanko Laković    Komentor:
Diplomant: Radko Čebular   
Odnosi med udeleženci v cestnem prometu. Vrste in tipi voznikov. Prometna etika.
Vpliv odnosov med udeleženci v cestnem prometu na prometne nezgode.
Izvajanje ankete o odnosu med udeleženci v cestnem prometu.
Kako izboljšati varnost in odnose med udeleženci v prometu?

 Tehnologija reinženiringa zimskega vzdrževanja cest

Predmet: PROMETNI SISTEMI VS
Mentor: mag. Vlasta Rodošek    Komentor:
Diplomant: Polona kolar   

Predmet diplomskega naloge je podati značilnosti zimskega vzdrževanja cest ter informacijskih sistemov in tehnologij, ki se uporabljajo pri zimskem vzdrževanju cest s predstavitvijo možnosti aplikacije le-teh na območju občine Celje.

Vsebina:

- Uvod

- Značilnosti zimskega vzdrževanja cest

- Uporaba sodobnih tehnologij in informacijskih sistemov pri zimskem vzdrževanju cest

- Možnosti uvedbe reinženiringa zimskega vzdrževanja cest na območju občine Celje

- Sklep

 


 ODPADNE VODE V OBČINI GORIŠNICA

Predmet: HIDROMEHANIKA IN HIDRAVLIKA VS
Mentor: Matjaž Nekrep Perc    Komentor: Janja Kramer
Diplomant: Jani Trojner   
Opredelitev oziroma opis problema, ki je predmet raziskovanja Z zviševanjem standarda in rastjo števila prebivalstva postaja odvodnja in čiščenje odpadnih vod bistvenega pomena za ohranitev kvalitete okolja v katerem bivamo. Zato je način odvodnjavanja in kasneje čiščenje odpadnih vod bistvenega pomena za zaščito celotnega ekosistema. Namen in cilj diplomskega dela V diplomski nalogi bom predstavil delovanje vakuumske kanalizacije in primer odvodnje odpadne vode v občini Gorišnica, kjer je predviden vakuumski kanalizacijski sistem. Predvidena struktura poglavij Uvod Zgodovina vakuumske kanalizacije Delovanje vakuumske kanalizacije in njeni sestavni deli Preračun kanalizacijskega sistema v občini Gorišnica Zaključek Literatura Seznam predvidene literature in drugih virov ATV DVWK – A 116; Part 1 Dr. Eugen Petrešin; Hidravlični preračun vakuumske kanalizacije – praktične izkušnje in priporočila Rudi Sever; Idejna študija odvodnje komunalnih odpadnih vod, med ločenim in vakuumskim sistemom kanalizacije za naselja Cven, Krapje, Mota
 Zadrževanje zmesne vode v maltah iz recikliranega agregata / Applicability of recycled aggregate in mortar

Predmet: GRADIVA
Mentor: dr. Lucija Hanžič    Komentor: dr. Luiz Antonio Pereira de Oliveira in mag. Bernardka Jurič
Diplomant: Alan Mautinger   

V gradbeništvu nastajajo odpadki na gradbiščih in pri rušenju objektov, zato je tudi v gradbeni stroki potrebno uveljavljati načela trajnostnega razvoja in tovrstne odpadke sortirati, ponovno uporabiti ali reciklirati. Raziskave opravljene na področju uporabe recikliranih agregatov (RA) za proizvodnjo betona so pokazale, da je potrebno fino frakcijo (zrna manjša od 4 mm) zamenjati z naravnim peskom. Zato je za uveljavitev načela »Zero Waste« potrebno poiskati druge možnosti uporabe fine frakcije RA. Ena izmed možnosti je uporaba za proizvodnjo maltnih mešanic. Namen diplomskega dela je torej proučiti uporabnost fine frakcije RA v maltah iz vidika obdelovalnosti malte in njene sposobnosti, da zadrži zmesno vodo pri nanosu na vodovpojno podlago. Ocena obdelovalnosti bo temeljila na določanju konsistence in kohezivnosti, sposobnost zadrževanja zmesne vode pa bo izražena z masnim gradientom, ki je posledica izgube zmesne vode.

 

 

Waste materials in civil engineering originate from construction sites and building demolition. It is in the scope of sustainable development to sort, reuse and recycle construction and demolition debris. Research work in the field of recycled aggregates (RA) has shown that for use of RA in concrete it is required to substitute fine fraction (< 4 mm) with natural sand. Therefore, other possibilities to reuse fine fraction of RA should be considered in order to apply “Zero Waste” concept. One possibility is to use fine fraction of RA for production of mortars. The scope of BSc thesis is to assess the applicability of fine fraction of RA (< 4 mm) in mortar by the means of its workability and ability to retain mix water when mortar is placed in the contact with absorptive layer. Workability will be estimated on the basis of mortar consistency and cohesiveness. Ability to retain mix water will be expressed as mass gradient resulting from the loss of mix water.

 

 

 

 

 

 


 Analiza razumevanja vsebin komunikacijskega vmesnika za spletne poizvedovalnike o potovanjih z JPP "od-vrat-do-vrat"

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V PROMETU
Mentor: M.Lep    Komentor:
Diplomant: T.Borko   
1. Kaj so spletni poizvedovalniki (peš, JPP) "od postaje do postaje", "od-vrat-do-vrat".
2. Določanje tipičnih skupin populacije (šolarji, srednja generacija, upokojenci....)
3. Anketno ali z intervjuji določevanje imen postajališč, ki jih določene skupine uporabljajo/razumejo.
4. Določitev pravil, kdaj se neko ime postajališča (ali destinacije) uvrsti na seznam "alias" imen.
5. Dopolnitve podatkovne baze z "aliasi" na primeru programskega orodja DIVA (za mestni promet Maribor).

 Izmenjava podatkov med programoma ALLPLAN in SCIA ENGINEER

Predmet: MASIVNE KONSTRUKCIJE I
Mentor: Bedenik Branko    Komentor: Kuhta Milan
Diplomant: Tomaž Stropnik   

                Diplomska naloga naj obravnava sodelovanje računalniških programov ALLPLAN in SCIA ENGINEER pri dimenzioniranju konstrukcije parkirne ploščadi. Obsega naj izris 3D konstrukcije v programu ALLPLAN, prenos te konstrukcije v SCIA ENGINEER, kjer bo konstrukcija izračunana, rezultati pa se bodo nato prenesli nazaj v program ALLPLAN,  kjer bo konstrukcija ustrezno armirana. Armatura bo prikazana tudi v 3D načinu, izdelani pa bodo tudi vsi potrebni izvlečki.


 Pregled terminoloških orodij za gradbeništvo v angleškem jeziku

Predmet: ANGLEŠKI JEZIK
Mentor: dr. Metka Brkan, dr. Duško Uršič    Komentor: pred. Milan Kuhta
Diplomant: Lucija Ambrož   
Diplomsko delo zajema pregled terminoloških orodij za gradbeništvo v angleškem in slovenskem jeziku, študijo prevoda krajšega besedila s pomočjo spletnih prevajalskih orodij, prevod angleškega strokovnega besedila o preboju v betonskih konstrukcijah v slovenski jezik, izdelavo ilustriranega slovarja in analizo slovenskih podjetij glede potreb po angleško-slovenski terminološki literaturi.
 Obveznosti,pravice in odgovornosti strank iz pogodbe o prevozu potnikov po železnici

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: red.prof.dr. Ratko ZELENIKA    Komentor:
Diplomant: Aleš TIKVIČ   
V diplomski želim predstaviti vse bistvene elemente prevozne pogodbe potnikov po železnici, pri čemer se mora vsak, ki sodeluje v prevozni pogodbi zavedati kakšne so njegove obveznosti, pravice in odgovornosti, da bi bila lahko varnost, kakovost in učinkovitost prevoza potnikov, kar se da optimalna.
 DIMENZIONIRANJE PILOTOV TEMELJA PO DIN STANDARDIH S PROGRAMOM RM2006

Predmet: MOSTOVI
Mentor: Bedenik Branko    Komentor: Kuhta Milan
Diplomant: Štrekelj Gregor   

 

 

 

 

 

Namen diplomske naloge je osvojiti potrebno znanje o programu RM2006 ter ga nato uporabiti in še dodatno poglobiti pri modeliranju in računanju viadukta znanih dimenzij. Izračunati je potrebno vse parametre za dimenzioniranje pilotov po DIN standardih (DIN1045, DIN1054 in DIN4014).


 Izvedba in postavitev protihrupne zaščite

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor: asist. Nataša Šuman
Diplomant: Petra Tamše   

V diplomskem delu naj bo celovito prikazana tehnologija izvedbe protihrupne zaščite ob avtocestah. Prikazani naj bodo tudi veljavni normativi in izvedba meritev, ki predstavljajo podlago za načrtovanje protihrupnih ograj. Omenjena problematika naj bo obdelana za levo stran odseka HC Slivnica – Pesnica.

VSEBINA

1.      UVOD
2.      PROUČITEV IN IZDELAVA VARIANT PROTIHRUPNE ZAŠČITE
3.      PREDSTAVITEV FIZIKALNEGA MODELA, IZRAČUNA IN STANDARDOV
4.      AKTIVNA PROTIHRUPNA ZAŠČITA NA LEVI STRANI HITRE CESTE H2 PESNICA MARIBOR
5.      PHO LEVA STRAN
6.      IZBOR PROTIHRUPNEGA UKREPA
7.      PRILOGE
8.      ZAKLJUČEK
9.      LITERATURA, VIRI

 


 VPLIV INJEKTIRANJA NA STABILNOST IZGRADNJE PREDORA PO TEHNOLOGIJI "NATM"

Predmet: PODZEMNE GRADNJE VS
Mentor: Izr.prof.dr. Bojan Žlender    Komentor: Dr. Borut Macuh
Diplomant: Matjaž Bolte   

1. UVOD

2. PROBLEMATIKA GRADNJE PREDOROV 

3. RAČUNSKI MODEL 

4. ANALIZA STABILNOSTI 

5. ZAKLJUČEK

 


 Študij sklopljenega prenosa toplote in vlage v zelenih strehah

Predmet: GRADBENA FIZIKA
Mentor: Dean Korošak    Komentor:
Diplomant: Nataša Teraž   

V diplomskem delu obravnavamo sklopljen prenos toplote in vlage skozi ravne strehe. Posebej se osretodočamo na vpliv zelene strehe na bioklimatske pogoje bivanja v zgradbah.


 IDEJNE REŠITVE DECENTRALNEGA ODVAJANJA IN SONARAVNO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA TER BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE (SBR)

Predmet: VODOVOD IN KANALIZACIJA
Mentor: prof. dr. Eugen Petrešin    Komentor: Matjaž Nekrep Perc
Diplomant: Tomislav Zrinski   
1. Idejne rešitve decentralnega in sonaravnega čiščenja odpadnih vod Glede na podatke o onesnaženju površinskih, stoječih in podzemnih voda se na območju občine Puconci vse bolj izkazuje, da predstavljajo komunalne odpadne vode iz naselij in ostalih virov zaskrbljujoče velik delež vsega onesnaženja voda, kar povratno vpljiva na stanje pitne vode ter bivalne in življenjske razmere za vsa živa bitja. Zaradi vladne usmeritve, kot posledice demografskega in ekonomskega razvoja, smo zadnja desetletja reševali predvsem težave večjih industrijskih onesnaževalcev, dočim so bila področja s komunalnimi odlagališči, kmetijskimi predeli, oddaljenimi industrijskimi obrati in posebej nestrnjeno pozidanimi naselji postavljeni v drugi plan. Podatek, da kar 59,5 % prebivalstva Slovenije živi v naseljih, manjših od 5.000, največ celo v naseljih z 200 do 500 prebivalci, kjer je običajno edini način čiščenja greznica, jasno kaže na potrebo po čiščenju tovrstnih odplak. Občina Puconci je ena od 11 občin v Krajinskem parku Goričko. Leži v sredini omenjenega gričevnatega področja, za katerega je značilna velika razvejanost naselij in pestra topografska ter krajinska slika. Klimatski in hidrološki parametri so naslednji dejavniki, ki so značilni za občino kakor tudi za celotno Goričko. Padavin je cca. 500 – 700 mm letno, prst je porozna in slabo zadržuje vodo. Komunalna urejenost (kanalizacija, čiščenje) je razen v središču občine slabo urejena. Obstoječe greznice so večinoma netesne in stare. Oskrba z vodo v veliki meri prednjači pred izgradnjo kanalizacijskih in čistilnih sistemov. Zaradi številnih gričev, dolin in razpršene poselitve reševanje omenjene problematike zahteva celovito presojo in iskanje rešitev v smislu optimalnega decentralnega in sonaravnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Za pristop, ki rešuje problem odpadnih voda pretežno tam, kjer le-ta nastane, pride v poštev več manjših in srednje velikih čistilnih naprav. Vsled tega mnogokrat ni na voljo običajne infrastrukture, ki je tipična za gradnjo velikih čistilnih naprav ( elektrika, recipient,…) oz. izgradnja le-te predstavlja dodatni strošek. Zato so se v občini odločili za presojo izgradnje sistema rastlinskih čistilnih naprav (v nadaljevanju RČN). Skladno s podatki, pridobljenimi v okviru državnega štetja prepivalcev (Popis 2002 - SURS), živi na območju občine Puconci 6.281 prebivalcev s stalnim prebivališčem, kateri bivajo v 23 naseljih. 2. Biološke čistilne naprave (SBR) Namen biološke čistilne naprave tipa zaporednega saržnega reaktorja (Sequencing Batch Reactor-v nadaljevanju ČN SBR) je v skladu s predpisi in zahtevami očistiti odpadno vodo iz stanovanjskih hiš, poslovnih zgradb in sosesk do take mere, da jo je mogoče izpuščati v vodotoke ali ponikati v tla. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Pri snovanju naprave je upoštevana dnevna poraba vode 150 litrov/PE na dan (povprečna poraba vode v individualni hiši v Sloveniji je od 120 do 150 litrov/PE na dan), pri obremenitvi 60 g BPK5/PE na dan. ČN SBR je namenjena čiščenju odpadne vode iz stanovanjskih hiš, poslovnih zgradb, gostinskih lokalov in sosesk. V ČN SBR poteka biorazgradnja s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase. Pri čemer biorazgradnja predstavlja molekularno razgradnjo sestavin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov.
 Tehnologija gradnje pokritega vkopa Močna

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc.dr. Andrej Štrukelj    Komentor: asist. Nataša Šuman
Diplomant: Nataša Poljanec   

V diplomskem delu naj bo podan prikaz tehnologije izgradnje pokritih vkopov. Kot primer naj bo obdelana gradnja pokritega vkopa Močna na odseku AC Maribor – Lenart.

 

Vsebina:

 1. Uvod
 2. Splošno o pokritih vkopih
 3. Opis objekta Pokriti vkop Močna
 4. Uporabljeni materiali
 5. Opis tehnologije
 6. Terminski plan
 7. Zaključek
 8. Viri, literatura

 Ukrepi za umirjanje prometa

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: mag. StankoLaković    Komentor: Simon Hmelak, univ. dipl. ing. prometa
Diplomant: Gradišek Mateja   
Teoretske osnove  - ukrepi za umirjanje prometa
- zakonska določila
- funkcija ceste, prometni pogoji in dodatni kriteriji za izbor naprav in ukrepov za umirjenje prometa
- vrste naprav in ukrepov za umirjanje prometa
- tehnična specifikacija za ukrepe za umirjanje prometa

En ukrep za umirjanje prometa, razdelati od zahteve do realizacije (dokumentacija).

 Rekonstrukcija, novogradnja in stroškovna analiza jeklenega objekta Supermesto Mercator Ptuj

Predmet: JEKLENE KONSTRUKCIJE
Mentor: dr. Stojan Kravanja (FG) in dr. Mejra Festić (EPF)    Komentor: dr. Uroš Klanšek (FG)
Diplomant: Marko Jagodič   
Namen diplomskega dela je analiza stroškov za izdelavo in montažo jeklenega objekta Supermesto Mercator Ptuj. Skupni objekt se sestoji iz rekonstruiranega obstoječega jeklenega objekta in jeklene novogradnje. Rekonstrukcija obstoječega objekta tlorisa 75 m x 50 m je zajemala zamenjavo fasade in jeklene podkonstrukcije, nova jeklena  hala pa je bila izdelana v tlorisu črke L velikosti 46 m x 32 m. Za oba objekta je izvedena študija montaže in analiza stroškov izdelave in montaže vgrajene jeklene konstrukcije.

 ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNE JAVNE MOBILNOSTI V URBANIH OKOLJIH

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo Cesnik, univ. dipl. inž. prom.    Komentor: dr. Vesna Smaka Kincl
Diplomant: Marko GOLNAR   

V diplomskem delu je obravnavati razvoj prometa v urbanih okoljih s stališča trajnostnega razvoja, saj današnji urbani promet že precej presega zmogljivosti infrastrukture, okolja in prostora s tem pa vpliva na kakovost življenja prebivalcev. Vsebina diplomske naloge:


 RACIONALIZACIJA BAZE PODATKOV ZA REALIZACIJO IZREDNIH PREVOZOV

Predmet: ORGANIZIRANJE CESTNEGA PROMETA VS
Mentor: pred. Silvo Cesnik, univ.dipl.inž.prom.    Komentor: mag. Sebastian Toplak, univ.dipl.inž.prom.
Diplomant: Mitja Dodlek   

Cilji raziskovanja v realizaciji diplomske naloge so:

 

 

·        Preučiti aktualnost podatkov v obstoječi bazi cestno prometnih podatkov za potrebe izvedbe izrednih prevozov v Sloveniji

 

 

·        Predstaviti način pridobivanja podatkov o cestah in prometu za izvedbo izrednih prevozov pri dveh različnih slovenskih operaterjih

 

 

·        Preučiti kako pridobljeni podatki o cestah in prometu vplivajo na izdajo dovoljenj za izredne prevoze

 

 

·        Predložiti možnosti racionalizacije baze podatkov o razmerah na cestah za potrebe organiziranja izrednih prevozov.

 

 


 Analiza vplivnih dejavnikov pri letalskih nesrečah

Predmet: VLEKA IN TRANSPORTNA SREDSTVA
Mentor: doc.dr. Matjaž Šraml    Komentor: doc.dr. Janez Kramberger
Diplomant: Janez Strmšek   

1. Uvod v letalske nesreče

2. Osnove tehnike in tehnologije letalskega prometa

3. Delitev letalskih nesreč in vplivni dejavniki

4. Zagotavljanje varnosti v letalskem prometu

5. Letalska zakonodaja in preprečevanje letalskih nesreč

6. Zaključek

Literatura in viri

Priloge

 


 Analiza vpliva vremenskih razmer na prometne nesreče

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU VS
Mentor: mag. Stanko Laković    Komentor:
Diplomant: Robert Krajnc   
Analiza stanja prometne varnosti in primerjava z EU
Analiza vpliva zimskih vremenskih razmer na prometno varnost
Analiza vpliva nezimskih vremenskih razmer na prometno varnost


 Projektiranje vijačnih priključkov stebrov in nosilcev

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: prof. dr. Stojan Kravanja    Komentor: doc. dr. Simon Šilih
Diplomant: Marko Živec   
Diplomsko delo obravnava vijačne priključke stebrov in nosilcev. V teoretičnem delu so poleg uvodnih poglavij predstavljeni tudi elementi vijačnih priključkov, metode dimenzioniranja in razvrščanje priključkov. V naslednjem praktičnem delu je izvedena zasnova in računska analiza vijačnih priključkov jeklenega dvoetažnega okvirja. Izvedene so tri računske analize vozlišč za tri različne tipe vijačnih priklučkov okvirja: za toga, členkasta in delno toga vozlišča. Na koncu je izvedena še primerjava pomikov okvirja in izdelavnih stroškov okvirja zaradi vpliva uporabe različnih treh tipov vijačnih priključkov.
 Izračun čašastega temelja po EuroCode in DIN standardih

Predmet: MASIVNE KONSTRUKCIJE II
Mentor: Bedenik Branko    Komentor: Kuhta Milan
Diplomant: Jezovšek Ervin   
Cilj dela je teoretična numerična analiza čašastega temelja ter primerjava rezultatov dimenzioniranja po Eurocode in DIN predpisih.
 Inoviran model spletnega naročanja transportnih storitev za proizvodna podjetja

Predmet: INFORMACIJSKI SISTEMI V PROMETU
Mentor: M.Lep    Komentor: S.Božičnik
Diplomant: Tomislav Letnik   
- Uvod
- Značilnosti transportnih storitev
- Pogoji izvajanja transportnih storitev
- Sistemi naročanja transportnih storitev
- Predlog novega modela
- Sklep

 Tehnologija proizvodnje in montaže prednapetih votlih plošč

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Doc.dr. Andrej Štrukelj, univ.dipl.inž.grad.    Komentor: Gorazd Ranzinger, univ.dipl.inž.grad.
Diplomant: Andreja Mijatović   

V diplomskem delu je potrebno podrobno predstaviti tehnologijo proizvodnje in montaže prednapetih votlih plošč, preračun nosilnosti ter stroškovno primerjavo med klasično izvedbo stropne konstrukcije in izvedbo s prednapetimi votlimi ploščami.

Vsebina: 

1. UVOD 

2. PREDNOSTI IN SLABOSTI PREDNAPETIH VOTLIH PLOŠČ 

3. OSNOVNE LASTNOSTI PREDNAPETIH VOTLIH PLOŠČ 

4. PROIZVODNJA VOTLIH PLOŠČ 

5. PRERAČUN NOSILNOSTI PREDNAPETIH VOTLIH PLOŠČ 

6. PRIMERJAVA CENE IZDELAVE, MONTAŽE IN TRANSPORTA MED KLASIČNO PLOŠČO IN PREDNAPETO VOTLO PLOŠČO 

7. ZAKLJUČEK 

8. VIRI, LITERATURA 


 Tehnologije globokega temeljenja

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: doc. dr. Andrej Štrukelj, univ. dipl. inž. gradb.    Komentor: doc. dr. Borut MACUH, univ. dipl. inž. gradb.
Diplomant: Aleksander Emeršič   

V diplomskem delu je potrebno predstaviti posamezne tehnologije globokega temeljenja in izvršiti njihovo primerjavo. Podati je potrebno tudi kriterije za izbiro posamezne tehnologije.

Vsebina:

1. UVOD

2. PILOTIRANJE 

3. GLOBOKO TEMELJENJE V ODPRTI GRADBENI JAMI 

4. TEMELJENJE S POGREZANJEM TEMELJNE KONSTRUKCIJE 

5. ZAKLJUČEK 

6. LITERATURA


 Tehnologija gradnje pristaniških objektov

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: dr. Andrej Štrukelj    Komentor: Nataša Šuman
Diplomant: Dušan Vukašinovič   

V diplomskem delu je potrebno prikazati tehnologijo gradnje pristaniških objektov. Pri tem naj bo poudarek predvsem na specifičnih postopkih, ki so značilni za izvedbo gradbenih del pod vodo.

 Kazalo:

1. Uvod

2. Lokacija in projektna zasnova objekta 

3. Tehnologija gradnje pristaniščega objekta, pomola 

4. Terminski plan 

5. Viri 


 Redno vzdrževanje prometnih površin - asfaltna vozišča

Predmet: PROMETNI SISTEMI VS
Mentor: Mag. Vlasta Rodošek    Komentor:
Diplomant: Tatjana Smiljan   

Diplomsko delo obravnava redno vzdrževanje asfaltnih vozišč na podlagi kriterija poškodovanosti. Povdarek je na rakpokah in udarnih jamah - nastanek in sanacija v okviru vzdrževalnih del.

Struktura:

Uvod

Zakonodaja, ki ureja področje vzdrževanja voziščnih konstrukcij

Poškodbe in razpoke asfaltnih voziščnih konstrukcij

Preverjanje kakovosti

Zaključek

 


 ANALIZA PROMETNE VARNOSTI VOZNIKOV MOTORNIH KOLES

Predmet: VLEKA IN TRANSPORTNA SREDSTVA VS
Mentor: doc.dr. Matjaž Šraml    Komentor: mag. Stanko Laković
Diplomant: Lidija Slemenšek   

1. Uvod in opis problematike varnosti voznikov motornih koles v CP

2. Vrste in elementi motornega kolesa

3. Varnost motornih koles v CP: prometne nezgode, elementi varnosti itn.

4. Anketa: varnost voznikov motornih koles v CP

5. Zaključki

Literatura


 Določitev optimalnega sistema gradnje za individualno stanovanjsko montažno hišo

Predmet: TEHNOLOGIJA GRAJENJA
Mentor: doc.dr. Andrej Štrukelj; izr.prof. Jožica Knez-Riedl    Komentor:
Diplomant: Brinovšek Rok   

Kratka vsebina:

Diplomsko delo naj prikaže postopek izbire optimalnega sistema gradnje za individualno stanovanjsko montažno hišo. Naloga se nanaša na tri različne sisteme gradnje in sicer sistem standard, standard plus in natura, ki jih ponujajo pri podjetju Rihter. Analiza naj zajema področja tehnologije gradnje, uporabljenih materialov, izračun stroškov in določitev ekonomske upravičenosti za izbran sistem.

Osnutek kazala:

 1. UVOD
 2. PROJEKT MONTAŽNE HIŠE
 3. MONTAŽNA HIŠA SISTEM STANDARD
 4. MONTAŽNA HIŠA SISTEM STANDARD PLUS
 5. MONTAŽNA HIŠA SISTEM NATURA
 6. EKONOMSKA PRIMERJAVA SISTEMOV GRADNJE
 7. TEHNIČNA IN EKONOMSKA ANALIZA MED SISTEMI GRADNJE
 8. SKLEPNE MISLI
 9. VIRI IN LITERATURA
 10. PRILOGE

 Aluminijaste fasade

Predmet: KOVINSKE KONSTRUKCIJE
Mentor: prof.dr. Stojan Kravanja    Komentor: doc.dr. Simon Šilih
Diplomant: Mihael Bračko   
Diplomsko delo obravnava aluminijaste fasade gradbenih objektov. V prvem delu je predstavljen aluminij kot gradbeni material, opisana pa je tudi kratka zgodovina razvoja aluminijastih fasad v svetu in pri nas. Drugi del razčleni in opisuje različne tipe aluminijastih fasadnih sistemov. Navedene so splošne informacije različnih fasad in njihove lastnosti. V tretjem delu je podan postopek računske analize in dimenzioniranja aluminijastih fasadnih sistemov. Ta del tudi obravnava dodatne zahteve gradbene fizike, ki jih mora izpolnjevati obešena fasada.
 MODEL VARČNE VOŽNJE ZA PODJETJE SUROVINA D.D. RADLJE OB DRAVI

Predmet: ORGANIZIRANJE POSLOVANJA PROMET.PODJ. VS
Mentor: Stane Božičnik    Komentor:
Diplomant: Ciril Vilar   
Diplomska naloga obravnava in razvija model varčne vožnje za tovorna vozila podjetja Surovina d.d. Radlje ob Dravi. Namen diplomske naloge je razviti model, ki bo omogočal trajno racionalno vožnjo in na ta način omogočal zmanjšanje porabe pogonskega goriva in hkrati zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
 ANALIZA UPRAVIČENOSTI IZGRADNJE POSLOVNEGA OBJEKTA STAVBAR

Predmet: VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Mentor: doc. dr. Igor Pšunder, doc. dr. Žan Oplotnik    Komentor:
Diplomant: Boštjan Kosec   

Namen in cilj diplomskega dela

Izdelati je potrebno investicijski program za poslovni objekt, v katerem je potrebno upoštevati vse realne okoliščine in prednosti, ki jih ima izkušeno gradbeno podjetje pri lastni investiciji. Izdelati je potrebno terminski plan in upoštevati stroške financiranja, saj investitor nima na voljo lastnih sredstev za projekt in bo gradnjo financiral izključno z dolžniškim kapitalom. Investicijski program je potrebno obravnavati s teoretičnega vidika in aplicirati na konkretnem primeru izgradnje poslovnega objekta Stavbar.


 Primerjava tehnologije gradnje na nepomičnem odru s tehnologijo gradnje z narivanjem na primeru viaduktov Vodole II in Vodole III

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: Doc. dr. Andrej Štrukelj    Komentor: Asist. Nataša Šuman
Diplomant: Jaka Fišer   

V diplomskem delu je potrebno porobno predstaviti tehnologijo postopnega narivanja in tehnologijo gradnje na fiksnem odru in njuno aplikacijo pri gradnji viaduktov Vodole II in Vodole III. Prikazati je potrebno primerjavo med obema metodama tako s tehnološkega, kot tudi  z emonomskega vidika.

Vsebina:

1. UVOD

2. PREDSTAVITEV NALOGE

3. TEHNOLOGIJA GRADNJE NA NEPOMIČNEM ODRU

4. TEHNOLOGIJA GRADNJE Z NARIVANJEM

5. PRIMERJAVE IN UGOTOVITVE

6. ZAKLJUČEK

7. VIRI IN LITERATURA

8. PRILOGE


 Geotehnična analiza konstrukcije za varovanje gradbene jame garažne hiše pod Kongresnim trgom v Ljubljani

Predmet: MEHANIKA TAL S TEMELJENJEM VS
Mentor: prof.dr. Stanislav Škrabl    Komentor: Vukašin Ačanski
Diplomant: Sonja Cigler   
1. Uvod
2. Opis geološko-geomehanskih razmer
3. Tehnologija izvedbe
4. Geotehnični izračuni
5. Zaključki

 MAGISTRALNI CEVOVODI OD ZASNOVE DO EKSPLOATACIJE

Predmet: VODOVOD IN KANALIZACIJA VS
Mentor: E. Petrešin    Komentor: M.P. Nekrep
Diplomant: Dean Guštin   
MAGISTRALNI CEVOVODI OD ZASNOVE DO EKSPLOATACIJE
obravnava magistralne cevovode iz vidika teorije in prakse.
Koncept naloge oz. orientacijska poglavja so naslednja:
 
- Definicija magistralnega cevovoda 
 
- Vrste
 
- Izbira trase
 
- Hidravlika (hitrost, vodni udar, odzračevanje....)
 
- Gradnja (sidranje, drenaža trase, termična zaščita...)
 
- Zagon (praznjenje/polnjenje, čiščenje, dezinfekcija...)
 
- Daljinsko upravljanje in nadzor
 
- Prednosti in slabosti rešitev obstoječih mag.cevovodov na Primorskem
   (Istra-Kras-Obala)
 
- Skice, slike in zanimivosti obstoječih objektov (v posameznih poglavjih ali na koncu dela)

 Prestopanja v sistemu javnega potniškega prometa v RS

Predmet: MODELIRANJE PROMETA
Mentor: M.Lep    Komentor:
Diplomant: A.Leben   
1. Uvod
2. Anketiranje dijakov in srednješolcev
3. Anketiranje na vlakih
4. Anketiranje v izbrani delovni organizaciji
5. Anketiranje v izbranem naselju
6. Kontrolna štetja
7. Analiza in poročila

 Obveznosti, pravice in odgovornosti strank iz pogodbe o zavarovanju blaga v transportu

Predmet: PRAVNA RAZMERJA V PROMETU VS
Mentor: red. prof.dr. Ratko ZELENIKA    Komentor: -
Diplomant: Ksenija Perc   
V diplomski nalogi bodo opisane značilnosti transportnega zavarovanja, temeljne značilnosti zavarovalnega prava. Razložene bodo obveznosti, pravice in odgovornosti zavarovatelja iz pogodbe o zavarovanju blaga v transportu ter obveznosti, pravice in odgovornosti sklenitelja zavarovanja iz pogodbe o zavrovanju blaga v transportu. Predlagani bodo tudi ukrepi za afirmacijo zavarovanja prava v Sloveniji.
 MESTA ZGOSTITEV PROMETNIH NESREČ NA AVTOCESTAH

Predmet: TEHNIČNI VIDIKI VARNOSTI V CESTNEM PROMETU
Mentor: Tollazzi    Komentor: v.p. marko Renčelj
Diplomant: Tomaž Karničnik   

V diplomskem delu predstavite teoretična izhodišča metodologije za ugotavljanje mest zgostitev prometnih nesreč.

Predstavite postopek določanja mest zgostitev na avtocestnem omrežju (aboslutno in relativno).

Upoštevajte značilnosti avtocestnega omrežja, vključno z značilnostmi posameznih odsekov (prometa in infrastrukture).


 Sanacija stanovanjske hiše v Grajski vasi

Predmet: TEHNOLOGIJA GRADBENE PROIZVODNJE IN MEHANIZACIJA VS
Mentor: doc. dr. Štrukelj Andrej    Komentor: asist. Šuman Nataša
Diplomant: Sušak Rok   

V diplomskem delu je potrebno narediti posnetek obstoječega stanja objekta, natančno identificirati poškodbe ter ugotoviti vzroke zanje. Glavna naloga kandidata je, da predstavi več variant sanacije ter od predstavljenih metod izbere najugodnejšo.

KAZALO

1. Uvod

2. Standardi bivanja

3. Vzroki za vlago v objektu

4. Drugi vzroki za propadanje objekta

5. Posledice delovanja različnih vplivov

6. Sanacijske metode vlažnih zidov

7. Analiza obstoječega stanja

8. Vrednostna analiza

9. Kalkulacije

10. Zaključek

11. Literatura

12. Grafična priloga


 PRIMERI IZBOLJŠAV NIZKOENERGIJSKE INDIVIDUALNE HIŠE

Predmet: STAVBARSTVO S TEHNIČNIM RISANJEM VS
Mentor: doc. Uroš Lobnik, udia.    Komentor:
Diplomant: Damir Omerović   
Diplomska naloga analitično opredeli ključne elemente zanove nizkoenergijske in pasivne individualne hiše, vzpostavi analitično primerjavo razlik med nizkoenergijsko  in pasivno individualno hišo, analizira razvojne trende nizkoenergijske hiše in v projektnem delu izdela projekt preureditve nizkoenergijske hiše v pasivno.
 PRIMER SANACIJE POČITNIŠKE HIŠE NA OKROGLICAH

Predmet: STAVBARSTVO S TEHNIČNIM RISANJEM VS
Mentor: doc. Uroš Lobnik, udia.    Komentor:
Diplomant: Denis Zore   
Študent analizira stanje nezahtevnega objekta (npr. počitniška hiša), izdela smernice za sanacijo ter poda predlog sanacije objekta z opisom potebnih del, načinom izvedbe ter izrisom detajlov sanacije. 
 Prometna politika v funkciji afirmacije mednarodnega multimodalnega prometa

Predmet: PROMETNI SISTEMI
Mentor: Red.prof.dr. Ratko Zelenika    Komentor:
Diplomant: Tina Velenšek   

Vsebina diplomskega dela:

Teoretične značilnosti prometne politike

Pomembnejše karakteristike mednarodnega multimodalnega prometa

Temeljne značilnosti slovenske prometne industrije in prometne industrije Evropske unije

Analiza in ocena stopnje učinkovitosti prometne politike v slovenski in evropski prometni industriji

Predlog modela prometne politike v funkciji afirmacije mednarodnega multimodalnega prometa


 Projekt organizacije gradbišča za poslovni objekt „Trgovski center Merkur Murska Sobota“ s terminskim planom napredovanja del

Predmet: ORGANIZACIJA GRADBENIH DEL IN KALKULACIJE VS
Mentor: pred. Meta Zajc Pogorelčnik, univ.dipl. inž. grad.    Komentor:
Diplomant: Mojca Grah   

Vsebina diplomskega dela zajema proučitev pogojev graditve objekta z analizo in upoštevanjem vseh posebnosti, vezanih na gradbeno pogodbo,