PMinter (2010-2013)

  
 NASLOVMedregijski vpliv ukrepov na varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko - avstrijskem obmejnem prostoru
 AKRONIMPMinter
 NAROČNIKEuropean Commission, ESRR - Evropsko teritorialno sodelovanje, SI-AT
 NOSILEC PROJEKTALep Marjan (UM-FG)
 ČASOVNI OKVIRJulij 2010 - Junij 2013
 KOORDINATOR PROJEKTAMagistrat deželnega glavnega mesta Celovec ob Vrbskem jezeru - Oddelek za okolje
 SODELUJOČE ORGANIZACIJEMestna občina Maribor, Urad koroške deželne vlade, Tehnična univerza v Gradcu, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Urad štajerske deželne vlade, Univerza v Mariboru - Fakulteta za gradbeništvo
 POVEZAVE
pminter.eu

 

PMinter

Cilj projekta PMinter je poglobitev razumevanja o interakciji lokalnih in regionalnih emisij, meteorologije, inštrumentov za vzdrževanje kakovosti zraka in širjenjem škodljivih snovi s pomočjo računalniške simulacije in meritev na skupnem čezmejnem območju Celovca s spodnjo avstrijsko Koroško, južne avstrijske Štajerske in Maribora s severno Slovenijo.

Obravnavana bodo naslednja strokovna vprašanja:

•  vir visokega deleža, ki ga k onesnaženosti s PM10 prispeva ozadje;
•  vpliv malih kuriš, zlasti zaradi emisij v zrak iz kurilnih naprav na les;
•  vpliv dogajanj v ozkih ulicah, ob katerih so na obeh straneh neprekinjene vrste zgradb,
na kakovost zraka;
•  prispevek mednarodnega transporta in čezmejnih emisij.

Prikazati želimo, kako bi bilo mogoče doseči evropske cilje za zrak za PM10 in PM2.5 v časovnem obdobju 10 – 15 let. Prvi pomembni ukrepi bodo izvedeni že v času trajanja projekta, tako da bo možno spremljati izboljšanje kakovosti zraka (PM10) na obstoječih in novih merilnih mestih za merjenje kakovosti zraka v Celovcu, Mariboru in Lipnici. Navsezadnje je najpomembnejši cilj izboljšanje kakovosti zraka, kar pomeni zmanjšano tveganje za zdravje ljudi na obravnavanem območju.

Ozadje

Delci (prašni delci, PM10, PM2.5), NO2 (dušikov dioksid) in PAH (policiklični aromatski ogljikovodiki) so trenutno glavna onesnaževala v zraku z negativnimi učinki na zdravje.

Evropske mejne vrednosti za PM10 (40 µg/m³ je mejna letna vrednost, 50 µg/m³ je mejna dnevna vrednost, ki ne sme biti presežena več kot 35-krat v letu; direktiva 2008/50/ES o kakovosti zraka) so v številnih avstrijskih, slovenskih in evropskih mestih presežene. Glavna vira onesnaževanja sta promet in mala kuriša. Za najmanj 50 % onesnaženosti s PM10 pa konkretnega povzročitelja ni možno določiti. To imenujemo prispevek ozadja, na katerega z lokalnimi ukrepi ni možno neposredno vplivati.

 

Osnovni cilj

Osnovni cilj projekta PMinter  je občutno izboljšanje kakovosti zraka na območju Celovca s spodnjo avstrijsko Koroško, južne avstrijske Štajerske in Maribora s severno Slovenijo ter zmanjšati tveganje prebivalstva prizadetih regij zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku. Doseči želimo naslednje: 1. popisati večje vire onesnaženja zraka in predhodnike onesnaževal, in sicer z uporabo orodij, ki bodo razvita v sklopu projekta in prilagojena lokalnemu nivoju, 2. pripraviti programe zmanjšanja onesnaženosti zraka (AQMP) in 3. upoštevanje mejnih vrednosti določenih v evropski direktivi za kakovost zraka za PM10, PM2.5 in NO2.

4 Podcilji

Pojasnitev neznanih virov visokega prispevka ozadja k onesnaženosti s PM10 in poglobitev znanja o prispevkih posameznih virov PM10 na različnih nivojih

Obravnavana bodo naslednja znanstvena vprašanja:

- vpliv PM10 in PAH iz malih kurišč,

- vpliv blažilnega učinka neprekinjenih vrst zgradb na obeh straneh ceste,

- vpliv sekundarnih aerosolov na PM10,

- transporti onesnaženega zraka znotraj projektnih regij, v in iz drugih evropskih regij.

Ustanovitev regionalnega in problemsko orientiranega večnivojskega modelnega sistema za kakovost zraka za avstrijsko-slovenske obmejne regije

Nov kemijski model na mikroregionalnem in regionalnem nivoju, ki bo upošteval transport onesnaževal, bosta razvili Tehnična univerza v Gradcu in zunanja znanstvena inštitucija. Posebej bo obravnavan blažilni učinek neprekinjenih vrst zgradb na obeh straneh ceste na prometne emisije in emisije iz malih kurišč.

Razvoj in izvedba novih programov zmanjšanja onesnaženosti zraka (AQMP)

Z uporabo novih modelov bodo ovrednoteni obstoječi programi. Glede na rezultate bodo programi prilagojeni in izračunani bodo prihodnji scenariji. Tako bodo nastali novi programi (AQMP) za območje Celovca z avstrijsko Koroško, avstrijske Štajerske in Maribora s severno Slovenijo s konkretnimi ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in doseganje mejnih vrednosti PM10, PM2.5 in NO2, ki so določene v evropski direktivi za kakovost zraka. Ti programi bodo upoštevali tudi nujnost zmanjšanja toplogrednih plinov (emisij CO2), NO2, PAH in O3.

Lokalni in regionalni programi bodo služili kot dobra osnova za programe v drugih slovenskih in avstrijskih regijah s podobnimi problemi.

Ozaveščanje javnosti

Namen projekta je dvigniti zavest prebivalstva in uprave o pomenu varstva zraka in podnebja ter o nujnosti sodelovanje pri sosedskih in čezmejnih postopkih reševanja problematike. Politični nosilci odločitev na različnih ravneh bodo obveščeni o rezultatih projekta. Pričakujemo, da bodo rezultati vplivali na bodoče predpise za izboljšanje kakovosti zraka na regionalni, nacionalni in evropski ravni.