ATTAC (2011-2013)

  
 NASLOV ATtractive Urban Public Transport for Accessible Cities
 AKRONIMATTAC
 NAROČNIKEuropean Commission, SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
 NOSILEC PROJEKTALep Marjan (UM-FG)
 ČASOVNI OKVIRJan 2011 - Dec 2013
 KOORDINATOR PROJEKTA Miskolc Holding Plc. (Hungary)
 SODELUJOČE ORGANIZACIJEMiskolc Holding Plc., Modena Mobility and Local Public Transport Agency S.p.a., Marche Regional Government, Oradea Local Transport Company, Municipality of Burgas, City of Košice, UM FG, Thessaloniki PT Authority, Central European Initiative - Executive Secretariat
 POVEZAVE
www.attacproject.eu

 

 

 

ATTAC – Načrtovanje novih smernic javnega prevoza

Izzivi

Promet se večinoma začne in konča v mestih, zaradi česar je potrebno zagotavljati učinkovito povezovanje različnih transportnih omrežij.  ATTAC mesta oziroma regije (kot pomembna vozlišča transportnega omrežja) se soočajo z vse večjimi potrebami po mobilnosti, intenzivno sub-urbanizacijo, z naraščajočimi prometnimi tokovi in z zastoji.  Posledično je zmanjšana dostopnost do teh regi/mest hkrati pa naraščajo negativni učinki, ki jih ima promet na okolje. Eden izmed poglavitni razlog za zastoje v ATTAC regijah je naraščajoča raba osebnih avtomobilov. Zmanjšanje obsega rabe osebnih avtomobilov in  prehod na trajnostne oblike prevoza je ključnega pomena, vendar je javni potniški promet (JPP) pogosto zaznan kot neudoben in neprilagodljiv.

 

Ozadje projekta

Tretje največje madžarsko mesto in regionalno središče Miškolc je v evropsko omrežje povezano z avtocesto E79. Zaradi dobre povezave in bližine državne meje, se je Miškolc razvil v  regionalni logistični center. Posledično se mesto spopada s stranskimi učinki teh dejavnosti, ki povečujejo in privabljajo prometne tokove. Tovorni promet, ki prečka mesto, skupaj z zastoji, ki jih povzroča promet z osebnimi avtomobil, povzroča resne težave v mestu. Od leta  2008 so v mestu Miškolc pričeli iskati trajnostne rešitve za svoje težave, ter se pri tem pričeli povezovati z mesti, kise spopadajo s podobnimi problemi. Miškolc Holding (odgovorna organizacija za vodenje prometa v mestu)  je sprožila iniciativo za sodelovanje v okviru mednarodnega projekta z namenom  skupnega pristopa k odpravljanju težav.

 

Celosten pristop

Za razvoj prometa v jugovzhodni Evropi so bila do sedaj značilna predvsem velika vlaganja v transportno infrastrukturo (ceste, železnica, tramvaj), medtem ko so bili mehki ukrepi za spodbujanje rabe JPP osamljeni in   nepovezani. Partnerji projekta ATTAC so prepoznali vzporedni pristop, ki je medsebojno povezuje vlaganja v infrastrukturo s spodbujanjem rabe JPP, kot resnično konkurenčno alternativo rabi osebnih avtomobilov.

 

Cilji projekta

Glavni cilj projekta ATTAC je izboljšanje koordinacije med načrtovanjem, upravljanjem in spodbujanjem rabe javnega potniškega prometa in mrež javnega potniškega prometa za boljšo vključenost ATTAC mest in regij v transportno omrežje jugovzhodne Evrope. Hkrati bi naj ATTAC mesta in regije delovala kot učinkovita osrednja in vmesna vozlišča  za večjo transnacionalno dostopnost ter s tem zmanjšala ozka grla na evropskih transportnih koridorjih.

 

Partnerstvo

»Intenzivna izmenjava izkušenj naj prepreči ponovno odkrivanje kolesa in ponavljanje že storjenih napak«

(oz prijave projekta ATTAC 2010)

 

Projekt ATTAC združuje 9 partnerjev iz 7 držav jugovzhodne Evrope, ki prihajajo iz 8 regij  v 5 voh in 3 starih držav članic evropske skupnosti. Vsem so skupne težave (na različnih ravneh) rastoče odvisnosti od osebnih avtomobilov, intenzivne sub-urbanizacije in povečanih potreb po mobilnosti ter naraščajočih prometnih tokov. Hkrati ATTAC mesta in regije delujejo kot osrednja in vmesna vozlišča transportnega omrežja, saj so vsa locirana na stičiščih evropskih transportnih poti, prav tako večina mest leži na  pan-evropskih koridorjih ter so medsebojno povezana.

Institucionalna trajnost rezultatov projekta je zagotovljena preko partnerskih organizacij, ki imajo neposredno pristojnost razvoja, oblikovanja in izvajanja lokalnih in regionalnih politik na področju JPP (agencije za mobilnost, javna uprava) ter s sodelovanjem partnerjev, ki imajo močan vpliv na odločanje (univerze, prevozniška združenja).

Izvajanje projekta ATTAC je prav tako podprto s strani 3 pridruženih partnerjev ter 6 partnerjev-opazovalcev, s čimer je zagotovljen sodelovanje večjega števila  strokovnjakov ter zagotovljeno obsežna diseminacija po vsej Evropi.

 Lokacija ATTAC mest in regij

Lokacija ATTAC mest in regij na evropskem transportnem omrežju